Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
Nastavni plan
Osnovne studije 2017 Osnovne studije 2015-2016 Osnovne studije 2012-2014 Osnovne studije 2011 Osnovne studije 2009-2010 Osnovne studije 2007-2008 Trogodišnji plan 2005-2006 Dvogodišnji nastavni plan

Studijski program za studente upisane
od školske 2017/2018. godine

Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara. Na studijskom programu postoje četiri modula, s tim da su prve dve godine zajedničke:

  • Modul 1 - Turizam
  • Modul 2 - Upravljanje u turizmu
  • Modul 3 - Organizatori putovanja i turističko vođenje
  • Modul 4 - Hotelski menadžment

Studijski program primenjuje se od školske 2017/2018. godine, a nastao je izmenom studijskog programa iz školske 2015/2016. godine.

Diplomirani studenti stiču visoko obrazovanje i stručni naziv STRUKOVNI EKONOMISTA i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama.

Detaljnije informacije o ciljevima i zadacima studijskog programa možete pročitati na sledećem linku.

PRVA GODINA - zajednička za sve module
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  I II  
1. Osnovi ekonomije 4+1 - 7
2. Ekonomika turizma 5+1 - 8
3. Statistika u turizmu 3+1 - 7
4. Turistička geografija - 4+2 8
5. Kulturno nasleđe i turizam - 6+0 8
6. Strani jezik A1 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A1 2+1 2+1
Nemački jezik A1 2+1 2+1
Francuski jezik A1 2+1 2+1
Ruski jezik A1 2+1 2+1
7. Strani jezik B1 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B1 1+1 1+1
Nemački jezik B1 1+1 1+1
Francuski jezik B1 1+1 1+1
Ruski jezik B1 1+1 1+1
8. Izborni predmet 1 (jedan po izboru) 5
Osnovi prava - 2+1
Sociologija - 2+1
Osnovi računarstva - 1+2
Stručna praksa5
Ukupno ESPB60

DRUGA GODINA - zajednička za sve module
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  III IV  
1. Poslovanje turističkih agencija 4+1 - 7
2. Osnovi menadžmenta 2+2 - 6
3. Informatika u turizmu 4+2 - 7
4. Poslovno pravo - 4+0 6
5. Marketing u turizmu - 3+1 6
6. Računovodstvo u turizmu - 3+2 6
7. Strani jezik A2 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A2 2+1 2+1
Nemački jezik A2 2+1 2+1
Francuski jezik A2 2+1 2+1
Ruski jezik A2 2+1 2+1
8. Strani jezik B2 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B2 1+1 1+1
Nemački jezik B2 1+1 1+1
Francuski jezik B2 1+1 1+1
Ruski jezik B2 1+1 1+1
9. Izborni predmet 2 (jedan po izboru) 5
Poslovno komuniciranje 2+1 -
Selektivni oblici turizma 2+1 -
Životna sredina i održivi razvoj turizma - 2+1
Stručna praksa5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 1
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Poslovanje hotelskih preduzeća 5+1 - 7
3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - 5+0 6
4. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
5. Menadžment turističke destinacije - 6+0 7
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
8. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Upravljanje kvalitetom u turizmu - 2+1
Turističko vođenje - 2+1
Elektronsko poslovanje u turizmu - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 2
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Medijske komunikacije 3+2 - 6
3. Upravljanje rizicima i resursima u turizmu - 3+2 7
4. Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu - 5+2 7
4. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
8. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Poslovni turizam - 2+1
Rezervacioni sistemi u turizmu - 2+1
Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 3
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Turistički proizvod i razvoj destinacija 5+1 - 7
4. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
4. Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije - 5+0 6
5. Turističko vođenje - 3+3 7
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
8. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Rezervacioni sistemi u turizmu - 2+1
Turistički resursi Srbije - 2+1
Istorija civilizacije - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 4
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Poslovanje hotelskih preduzeća 3+0 - 4
4. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
4. Prodaja i recepcijsko poslovanje 2+1 - 3
5. Operativni mendžment u hotelijerstvu - 3+2 5
6. Upravljanje prihodima u hotelijerstvu - 3+1 5
7. Upravljanje hotelskim personalom - 2+0 3
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
10. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Rezervacioni sistemi u turizmu - 2+1
Menadžment hotelskog domaćinstva - 2+1
Poslovni turizam - 2+1
Menadžment hrane i pića - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

Ukupna ocena studenata na nastavnom predmetu utvrđuje se na osnovu ukupnog broja ostvarenih poena tokom nastave (predispitne obaveze) i na ispitu, na sledeći način:

Ocena Značenje ocene Broj poena: od-do
10 Odličan 95-100
9 Izuzetno dobar 85-94
8 Vrlo dobar 75-84
7 Dobar 65-74
6 Dovoljan 55-64
5 Nije položio 0-54

Studijski programi za studente upisane
pre školske 2017/18 godine

Studijski program za studente upisane
od školske 2015/2016. godine

Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara. Na studijskom programu postoje tri modula, s tim da su prve dve godine zajedničke:

  • Modul 1 - Ekonomija i turizam
  • Modul 2 - Upravljanje u turizmu
  • Modul 3 - Organizatori putovanja i turističko vođenje

Studijski program primenjuje se od školske 2015/2016. godine, a nastao je izmenom studijskog programa iz školske 2012/2013. godine.

Diplomirani studenti stiču visoko obrazovanje i stručni naziv STRUKOVNI EKONOMISTA i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama.

PRVA GODINA - zajednička za sve module
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  I II  
1. Osnovi ekonomije 4+1 - 7
2. Ekonomika turizma 5+1 - 8
3. Statistika u turizmu 3+1 - 7
4. Turistička geografija - 4+2 8
5. Kulturno nasleđe i turizam - 6+0 8
6. Strani jezik A1 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A1 2+1 2+1
Nemački jezik A1 2+1 2+1
Francuski jezik A1 2+1 2+1
Ruski jezik A1 2+1 2+1
7. Strani jezik B1 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B1 1+1 1+1
Nemački jezik B1 1+1 1+1
Francuski jezik B1 1+1 1+1
Ruski jezik B1 1+1 1+1
8. Izborni predmet 1 (jedan po izboru) 5
Osnovi prava - 2+1
Sociologija - 2+1
Osnovi računarstva - 1+2
Stručna praksa5
Ukupno ESPB60

DRUGA GODINA - zajednička za sve module
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  III IV  
1. Poslovanje turističkih agencija 4+1 - 7
2. Osnovi menadžmenta 2+2 - 6
3. Informatika u turizmu 4+2 - 7
4. Poslovno pravo - 4+0 6
5. Marketing u turizmu - 3+1 6
6. Računovodstvo u turizmu - 3+2 6
7. Strani jezik A2 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A2 2+1 2+1
Nemački jezik A2 2+1 2+1
Francuski jezik A2 2+1 2+1
Ruski jezik A2 2+1 2+1
8. Strani jezik B2 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B2 1+1 1+1
Nemački jezik B2 1+1 1+1
Francuski jezik B2 1+1 1+1
Ruski jezik B2 1+1 1+1
9. Izborni predmet 2 (jedan po izboru) 5
Poslovno komuniciranje 2+1 -
Selektivni oblici turizma 2+1 -
Životna sredina i održivi razvoj turizma - 2+1
Stručna praksa5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 1
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Poslovanje hotelskih preduzeća 5+1 - 7
3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - 5+0 6
4. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
5. Menadžment turističke destinacije - 6+0 7
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
8. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Upravljanje kvalitetom u turizmu - 2+1
Turističko vođenje - 2+1
Elektronsko poslovanje u turizmu - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 2
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Medijske komunikacije 3+2 - 6
3. Upravljanje rizicima i resursima u turizmu - 3+2 7
4. Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu - 5+2 7
5. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
8. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Poslovni turizam - 2+1
Rezervacioni sistemi u turizmu - 2+1
Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 3
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Turistički proizvod i razvoj destinacija 5+1 - 7
3. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
4. Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije - 5+0 6
5. Turističko vođenje - 3+3 7
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
8. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Rezervacioni sistemi u turizmu - 2+1
Turistički resursi Srbije - 2+1
Istorija civilizacije - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

Ukupna ocena studenata na nastavnom predmetu utvrđuje se na osnovu ukupnog broja ostvarenih poena tokom nastave (predispitne obaveze) i na ispitu, na sledeći način:

Ocena Značenje ocene Broj poena: od-do
10 Odličan 95-100
9 Izuzetno dobar 85-94
8 Vrlo dobar 75-84
7 Dobar 65-74
6 Dovoljan 55-64
5 Nije položio 0-54

Studijski program za studente upisane
od školske 2012/2013. godine

Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara. Studijski program primenjuje se od školske 2012/2013. godine, a nastao je izmenom studijskog programa iz školske 2011/2012. godine.

Diplomirani studenti stiču visoko obrazovanje i stručni naziv STRUKOVNI EKONOMISTA i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama.

PRVA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  I II  
1. Osnovi ekonomije 4+1 - 7
2. Ekonomika turizma 5+1 - 8
3. Turistička geografija - 6+0 8
4. Kulturno nasleđe i turizam - 6+0 8
5. Statistika u turizmu 3+1 - 7
6. Strani jezik A na prvoj godini (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A1 2+1 2+1
Nemački jezik A1 2+1 2+1
Francuski jezik A1 2+1 2+1
Ruski jezik A1 2+1 2+1
7. Strani jezik B na prvoj godini (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B1 1+1 1+1
Nemački jezik B1 1+1 1+1
Francuski jezik B1 1+1 1+1
Ruski jezik B1 1+1 1+1
8. Predmet izbornog bloka 1 (jedan po izboru) 5
Osnovi prava 2+1 -
Sociologija sa sociologijom turizma - 2+1
Osnovi računarstva - 1+2
Stručna praksa5
Ukupno ESPB60

DRUGA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  III IV  
1. Osnovi marketinga 4+0 - 6
2. Osnovi menadžmenta 4+0 - 6
3. Poslovno pravo - 4+0 6
4. Marketing u turizmu - 3+1 6
5. Informatika u turizmu 4+2 - 7
6. Računovodstvo u turizmu - 3+2 7
7. Strani jezik A na drugoj godini (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A2 2+1 2+1
Nemački jezik A2 2+1 2+1
Francuski jezik A2 2+1 2+1
Ruski jezik A2 2+1 2+1
8. Strani jezik B na drugoj godini (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B2 1+1 1+1
Nemački jezik B2 1+1 1+1
Francuski jezik B2 1+1 1+1
Ruski jezik B2 1+1 1+1
9. Predmet izbornog bloka 2 (jedan po izboru) 5
Poslovno komuniciranje 2+1 -
Selektivni oblici turizma 2+1 -
Saradnja i partnerstvo u turizmu - 2+1
Stručna praksa5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Poslovanje turističkih agencija 4+1 - 7
2. Poslovanje hotelskih preduzeća 5+1 - 7
3. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
4. Menadžment turističke destinacije - 6+0 7
5. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu 5+0 - 6
6. Strani jezik A na trećoj godini (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 2+1 2+1
Nemački jezik A3 2+1 2+1
Francuski jezik A3 2+1 2+1
Ruski jezik A3 2+1 2+1
7. Strani jezik B na trećoj godini (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 1+1 1+1
Nemački jezik B3 1+1 1+1
Francuski jezik B3 1+1 1+1
Ruski jezik B3 1+1 1+1
8. Predmet izbornog bloka 3 (jedan po izboru) 5
Upravljanje kvalitetom u turizmu 2+1 -
Elektronsko poslovanje u turizmu - 1+2
Turističko vođenje 2+1 -
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

Ukupna ocena studenata na nastavnom predmetu utvrđuje se na osnovu ukupnog broja ostvarenih poena tokom nastave (predispitne obaveze) i na ispitu, na sledeći način:

Ocena Značenje ocene Broj poena: od-do
10 Odličan 95-100
9 Izuzetno dobar 85-94
8 Vrlo dobar 75-84
7 Dobar 65-74
6 Dovoljan 55-64
5 Nije položio 0-54

Studijski program za studente upisane
od školske 2011/2012. godine

Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara. Studijski program primenjuje se od školske 2011/2012. godine, a nastao je izmenom studijskog programa iz školske 2009/2010. godine.

Diplomirani studenti stiču visoko obrazovanje i stručni naziv STRUKOVNI EKONOMISTA i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama.

PRVA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  I II  
1. Osnovi ekonomije 3+2 - 8
2. Ekonomika turizma 3+1 - 8
3. Turistička geografija - 2+2 7
4. Kulturno nasleđe i turizam - 4+0 7
5. Statistika u turizmu 2+2 - 8
6. Strani jezik "A1" 2+1 2+1 6
7. Strani jezik "B1" 2+1 2+1 6
Izborni predmeti (jedan od ponuđenih)
8. Osnovi prava 2+1 - 5
9. Sociologija - 2+1 5
10. Osnovi računarstva - 1+2 5
Ukupno časova 14+8 13+7  
Stručna praksa 50 5
Ukupno bodova 60

DRUGA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  III IV  
1. Osnovi marketinga 2+1 - 6
2. Osnovi menadžmenta 2+1 - 6
3. Poslovno pravo - 3+1 6
4. Poslovanje turističkih agencija - 3+1 7
5. Informatika u turizmu 2+2 - 6
6. Računovodstvo u turizmu - 2+2 6
7. Strani jezik "A2" 2+1 2+1 6
8. Strani jezik "B2" 2+1 2+1 6
Izborni predmeti (jedan od ponuđenih)
9. Poslovno komuniciranje 2+1 - 5
10. Selektivni oblici turizma 2+1 - 5
11. Saradnja i partnerstvo u turizmu - 2+1 5
Ukupno časova 14+8 14+7  
Stručna praksa 100 6
Ukupno bodova 60

TREĆA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Poslovanje hotelskih preduzeća 3+1 - 6
2. Saobraćaj i turizam - 2+1 6
3. Marketing u turizmu 2+0 - 6
4. Menadžment turističke destinacije - 2+1 6
5. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - 2+1 6
6. Strani jezik "A3" 2+1 2+1 6
7. Strani jezik "B3" 2+1 2+1 6
Izborni predmeti (jedan od ponuđenih)
8. Upravljanje kvalitetom u turizmu 2+1 - 5
9. Elektronsko poslovanje u turizmu - 1+2 5
10. Turističko vođenje 2+1 - 5
Ukupno časova 13+5 11+7  
Stručna praksa 200 8
Završni rad 15 15 5
Ukupno bodova 60

Ukupna ocena studenata na nastavnom predmetu utvrđuje se na osnovu ukupnog broja ostvarenih poena tokom nastave (predispitne obaveze) i na ispitu, na sledeći način:

Ocena Značenje ocene Broj poena: od-do
10 Odličan 95-100
9 Izuzetno dobar 85-94
8 Vrlo dobar 75-84
7 Dobar 65-74
6 Dovoljan 55-64
5 Nije položio 0-54

Studijski program za studente upisane
od školske 2009/2010. godine

Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara. Studijski program primenjuje se od školske 2009/2010. godine, a nastao je izmenom studijskog programa iz školske 2007/2008. godine.

Diplomirani studenti stiču visoko obrazovanje i stručni naziv STRUKOVNI EKONOMISTA i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama.

PRVA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  I II  
1. Osnovi ekonomije 2+1 2+1 8
2. Ekonomika turizma 3+1 - 8
3. Turistička geografija 2+1 2+0 8
4. Kulturno nasleđe i turizam - 3+1 7
5. Statistika u turizmu - 2+2 7
6. Strani jezik "A1" 2+1 2+1 5
Izborni predmeti (dva od četiri)
7. Osnovi prava 2+1 - 6
8. Osnovi računarstva 1+2 - 6
9. Sociologija - 2+1 6
10. Strani jezik "B1" 2+0 2+0 6
Ukupno časova 14+7 15+6  
Stručna praksa 50 5
Ukupno bodova 60

DRUGA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  III IV  
1. Poslovanje turističkih agencija 3+1 - 8
2. Marketing u turizmu - 3+1 8
3. Informatika u turizmu 2+2 - 7
4. Strani jezik "A2" 2+1 2+1 5
5. Poslovno pravo - 3+1 7
6. Računovodstvo u turizmu - 2+2 7
Izborni predmeti (dva od četiri)
7. Zaštita životne sredine i turizam 2+1 - 6
8. Strani jezik "B2" 2+0 2+0 6
9. Selektivni oblici turizma - 2+1 6
10. Poslovno komuniciranje 2+1 - 6
Ukupno časova 13+6 14+6  
Stručna praksa 100 6
Ukupno bodova 60

TREĆA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Saobraćaj i turizam 2+1 - 6
2. Menadžment turističke destinacije - 2+2 6
3. Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda - 2+1 6
4. Finansijski menadžment 2+1 - 6
5. Poslovanje hotelskih preduzeća 2+2 - 6
6. Strani jezik "A3" 2+1 2+1 5
Izborni predmeti (dva od četiri)
7. Pravo Evropske Unije 2+0 - 6
8. Elektronsko poslovanje u turizmu - 1+2 6
9. Strani jezik "B3" 2+0 2+0 6
10. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - 2+0 6
Ukupno časova 12+5 11+6  
Stručna praksa 200 8
Završni rad 15 15 5
Ukupno bodova 60

Ukupna ocena studenata na nastavnom predmetu utvrđuje se na osnovu ukupnog broja ostvarenih poena tokom nastave (predispitne obaveze) i na ispitu, na sledeći način:

Ocena Značenje ocene Broj poena: od-do
10 Odličan 95-100
9 Izuzetno dobar 85-94
8 Vrlo dobar 75-84
7 Dobar 65-74
6 Dovoljan 55-64
5 Nije položio 0-54

Studijski program za studente upisane
od školske 2007/2008. godine

Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara. Studijski program primenjuje se od školske 2007/2008. godine, a nastao je dopunom nastavnog plana iz školske 2005/2006. godine, uvođenjem novih obaveznih i izbornih predmeta, kao i reorganizacijom nastavnog procesa.

Diplomirani studenti stiču visoko obrazovanje i stručni naziv STRUKOVNI EKONOMISTA i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama.

Red. brojNastavni predmetSemestar
Broj časova
ESPB bodovi
I GODINAIII 
1.Osnovi ekonomije4+2-8
2.Ekonomika turizma-3+18
3.Turistička geografija4+2-8
4.Kulturno nasleđe i turizam-3+17
5.Statistika u turizmu2+1-7
6.Strani jezik "A1"2+12+15
Izborni predmeti (dva od)
7.Osnovi prava-2+16
8.Sociologija2+16
9.Osnovi računarstva1+2-6
10.Strani jezik "B1"2+1-6
Ukupno časova15+912+5
Stručna praksa505
Ukupno bodova 60

Red. brojNastavni predmetSemestar
Broj časova
ESPB bodovi
II GODINAIIIIV 
1.Poslovanje turističkih agencija2+2-7
2.Marketing u turizmu-3+17
3.Poslovno pravo-3+27
4.Informatika u turizmu2+2-6
5.Računovodstvo u turizmu-2+26
6.Strani jezik "A2"2+12+15
Izborni predmeti (dva od)
7.Poslovno komuniciranje-2+16
8.Selektivni oblici turizma2+1-6
9.Zaštita životne sredine i turizam2+1-6
10.Strani jezik "B2"-2+16
Ukupno časova10+714+8
Stručna praksa10010
Ukupno bodova 60

Red. brojNastavni predmetSemestar
Broj časova
ESPB bodovi
III GODINAVVI 
1.Menadžment turističke destinacije-2+26
2.Poslovanje hotelskih preduzeća2+1-5
3.Saobraćaj i turizam2+1-6
4.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda-2+15
5.Finansijski menadžment2+1-6
6.Strani jezik "A3"2+12+15
Izborni predmeti (dva od)
7.Elektronski marketing-1+26
8.Pravo Evropske Unije2+1-6
9.Strani jezik "B3"2+1-6
10.Upravljanje ljudskim resursima u turizmu-2+16
Ukupno časova12+69+7
Stručna praksa20010
Završni rad15155
Ukupno bodova 60

Stručna praksa je deo ukupnog nastavnog plana i realizuje se kao deo vežbi iz stručnih predmeta, u drugom, četvrtom i šestom semestru u obimu od 450 sati.

Ukupna ocena studenata na nastavnom predmetu utvrđuje se na osnovu ukupnog broja ostvarenih poena tokom nastave (predispitne obaveze) i na ispitu, na sledeći način:

Ocena Značenje ocene Broj poena: od-do
10 Odličan 95-100
9 Izuzetno dobar 85-94
8 Vrlo dobar 75-84
7 Dobar 65-74
6 Dovoljan 55-64
5 Nije položio 0-54

Nastavni plan za studente upisane
od školske 2005/2006. godine

Školovanje traje 3 godine, odnosno 6 semestara i po završetku studenti stiču više obrazovanje i zvanje ekonomista za turizam.

Diplomirani studenti su osposobljeni za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama, kao što su: poslovi kreatora i realizatora turističkih aranžmana, komercijaliste na domaćim i inostranom tržištu, organizatora radnih procesa, organizatora turističke propagande i sličnih poslova.

PRVA GODINA

 Semestri
 PREDMETIIIUkupno
1.Osnovi ekonomije4+2-90
2.Ekonomika turizma3+1-60
3.Turistička geografija-4+290
4.Kulturno nasleđe i turizam-3+160
5.Poslovno pravo4+0-60
6.Strani jezik A12+22+2120
7.Strani jezik B12+22+2120
8.Statistika u turizmu-2+260
9.Sociologija-4+060
UKUPNO16 + 717 + 9720

DRUGA GODINA

 Semestri
 PREDMETIIIIVUkupno
1.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja-4+290
2.Marketing u turizmu3+1-60
3.Računovodstvo u turističkom poslovanju2+2-60
4.Finansijski menadžment u turizmu3+1-60
5.Informatika u turističkom poslovanju-2+260
6.Strani jezik A22+12+190
7.Strani jezik B22+12+160
 Stručno osposobljavanje  150
Ukupno11 + 69 + 6630
IZBORNI PREDMETI *
1.Poslovna etika i komuniciranje u turizmu-2+145
2.Posebni oblici turizma-2+145
Ukupno-4 + 290
UKUPNO12 + 614 + 8740

* Student bira jedan od ponuđena dva predmeta.

TREĆA GODINA

 Semestri
 PREDMETVVIUkupno
1.Menadžment turističke destinacije-3+160
2.Menadžment hotelskih preduzeća3+1-60
3.Menadžment u saobraćaju3+1-60
4.Životna sredina i turizam-2+145
5.Strani jezik A31+11+160
6.Strani jezik B31+11+160
Ukupno8 + 47 + 4345
IZBORNI PREDMETI *
1.Zaštita potrošača u turizmu2+0-30
2.E-marketing u turizmu-1+130
3.Upravljanje kvalitetom turističkih usluga2+0-30
4.Međunarodni odnosi i turizam-2+030
 Diplomski rad-2+030
 Stručno osposobljavanje  300
Ukupno4 + 05 + 1450
UKUPNO (maksimum)14 + 410 + 3795

* Student bira jedan od ponuđena četiri predmeta.

NAPOMENA: U školi se izučavaju: engleski jezik, nemački jezik, francuski jezik i ruski jezik, po sopstvenom izboru studenta.

Stručna praksa i praktična nastava, koje je Škola uvela od početka svog rada, predstavljaju nezamenljiv deo ukupnog nastavnog procesa. Zahvaljujući veoma uspešnoj saradnji sa preduzećima i organizacijama u oblasti turizma, tokom školovanja, studenti se direktno uključuju u stručnu praksu u trajanju od 450 sati, što utiče i na njihovu sposobnost da se tokom i nakon školovanja neposredno uključe u rad turističke privrede.

Nastavni plan za studente upisane
zaključno sa školskom 2004/2005. godinom

Obrazovanje na Višoj turističkoj školi traje dve školske godine, odnosno četiri semestra. Važeći nastavni plan primenjuje se od školske 2000/01. godine. Nastao je dopunom nastavnog plana iz školske 1993/94. godine uvođenjem dva nova predmeta - Menadžment turističke destinacije i Strani jezik B2 kao i osavremenjavanjem nastavnih programa.

Diplomirani studenti stiču više obrazovanje, stručni naziv ekonomista za turizam i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama, kao što su: poslovi kreatora i realizatora turističkih aranžmana, komercijaliste na domaćem i instranom tržištu, organizatora turističke propagande i sličnih poslova.

NASTAVNI PLAN
PRVA GODINA
Semestar - broj časova nedeljno
R.B. NAZIV PREDMETA I II III IV
1 Osnovi ekonomije 2+2 2+2 - -
2 Sociologija 2+1 2+1 - -
3 Statistika 2+1 2+1 - -
4 Ekonomika turizma 2+1 2+1 - -
5 Turistička geografija 2+1 2+1 - -
6 Pravo u turizmu 2+1 2+1 - -
7 Istorija umetnosti i kulture 2+1 2+1 - -
8 Strani jezik "A1" 1+3 1+3 - -
9 Strani jezik "B1" 1+3 1+3 - -
DRUGA GODINA
1 Računovodstvo - - 1+1 1+1
2 Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja - - 2+3 2+3
3 Marketing u turizmu - - 2+1 2+1
4 Poslovanje hotelskih preduzeća - - 2+1 2+1
5 Informatika u turističkom poslovanju - - 1+2 1+2
6 Saobraćaj i turizam - - 2+1 2+1
7 Finansijsko i devizno poslovanje - - 2+2 -
8 Menadžment turističke destinacije - - - 2+1
9 Strani jezik "A2" - - 1+3 1+3
10 Strani jezik "B2" - - 1+1 1+1
UKUPNO 16+14 16+14 14+15 14+14

NAPOMENA: U školi se izučavaju: engleski jezik, nemački jezik, francuski jezik i ruski jezik, po sopstvenom izboru studenta.

Stručna praksa je deo ukupnog nastavnog plana i realizuje se kao deo vežbi iz stručnih predmeta zastupljenih na drugoj godini studija, u četvrtom semestru u obimu od 150 sati.