Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2020 2019 2018 2017 2016

Arhiva vesti

Novembar 2020.

Informacija o promeni načina održavanja dela nastavnih aktivnosti

23. nov 2020.

Od 24.11.2020g. do 15.12. 2020. godine deo nastavnih aktivnosti koji se odnosi na predavanja i vežbe obavljaće se na daljinu tako što će biti objavljivana na sajtu škole na dan održavanja predavanja i vežbi po planu rada.

Kolokvijumi koji su zakazani biće održani u predviđenim terminima, s tim što će biti omogućeno studentima i naknadno polaganje kolokvijuma (najkasnije u okviru polaganja ispita u januarskom ispitnom roku), u skladu sa odlukom predmetnog nastavnika.

Decembarski ispitni rok će biti održan prema obaveštenju koje će biti objavljeno na sajtu škole.

Sve nastavne radnje koje se obavljaju moraju biti izvršene u skladu sa najvišim standardima sadržanim u odlukama i preporukama nadležnih organa u pogledu poštovanja protivepidemijskih mera (broj studenata u prostoriji, lična zaštitna oprema, dezinfekcija, lična distanca i dr.) o čemu su i nastavnici i studenti obavešteni preko odluka nadležnih organa Akademije strukovnih studija Beograd čiji je Odsek Visoka turistička škola.

Rukovodilac odseka
Prof. dr Zoran Radulović

Raspodela mesta u studentskim domovima

23. nov 2020.

Obaveštavaju se studenti da će se raspodela mesta u studentskim domovima obaviti 26.11.2020 god.

 • Muškarci, sala A3 u 10h
 • Devojke ,sala A5 u 11h

Na raspodelu je potrebno poneti index i ličnu kartu.

Konkurs

18. nov 2020.

Akademija strukovnih studija Beograd raspisuje konkurs.

Oktobar 2020.

Upis DRUGE, TREĆE i PRODUŽENE godine studija

07. okt 2020.

Poštovani studenti, obaveštavamo vas da se od ove godine upis II, III i produžene godine obavlja on-line, putem studentskog sistema Indeks.

Upis godine će biti moguć zaključno sa 18. oktobrom 2020. Molimo da obavite upis do ovog termina, radi lakše organizacije nastave.

Procedura je sledeća - student najpre izvrši upis, a zatim na osnovu informacija o školarini i ratama vrši uplatu. Uplatnicu sprovodi kroz sistem, čeka odobrenje uplate i zatim raspoloživi iznos koristi za plaćanje školarine. Uplaćivanje svih ostalih rata se vrši na isti način tokom godine u skladu sa dinamikom plaćanja.

Upis se obavlja kroz nekoliko jednostavnih koraka i može biti prekinut u svakom trenutku - u tom slučaju neće biti izvršene nikakve promene u sistemu. Kasnije, može biti ponovo započet.

Godina studija i status

Na prvom panelu prikazani su sledeći podaci:

 • školska godina - za koju školsku godinu se vrši upis, npr. 2020/21
 • godina studija - koja godina se upisuje - druga, treća ili produžena (studenti specijalističkih studija ne upisuju produženu, već obnavljaju I godinu)
 • status - da li student upisuje godinu na teret budžeta ili plaća školarinu
 • tip upisa - da li je upis godine prvi put ili obnova

Ovi podaci se prikazuju automatski na osnovu trenutno upisane godine studija, prikupljenih ESPB poena i rangiranja za budžet i ne možete ih menjati. Ako uočite grešku, prekinite upis i obratite se studentskoj službi za pomoć.

Za sve specifične potrebe (status mirovanja i sl.) molimo vas da najpre obavite upis, a onda se obratite studentskoj službi.

Izbor modula

Modul biraju samo studenti generacije 2015 i novijih, kada prvi put upisuju III godinu studija. Bira se tačno jedan od ponuđenih modula.

Izbor predmeta

Studenti generacije 2007 i novijih biraju predmete koje upisuju u narednoj školskoj godini. Ponuđen je izbor predmeta iz godine studija koja se upisuje prvi put (novi predmeti) i nepoloženih predmeta iz prethodnih godina (predmeti koji se prenose). Pošto takođe imaju vrednost u ESPB poenima, u izbor su uključeni i stručna praksa i završni ispit.

Student ima slobodu izbora predmeta koje želi da upiše ili prenese, uz nekoliko ograničenja:

 • student koji prvi put upisuje II ili III godinu studija, mora izabrati najmanje 37 ESPB poena na novim predmetima
 • student koji upisuje produženu godinu može izabrati najviše 90 ESPB

Pravila za izračunavanje školarine su sledeća:

 • Studenti koji plaćaju školarinu plaćaju za svaki ESPB poen koji upisuju.
 • Studenti koji se upisuju na teret budžeta, plaćaju za svaki ESPB poen za prenete ispite koje su izabrali da prenesu.
 • Svi studenti koji upisuju produženu godinu, plaćaju svaki upisani ESPB poen (i studenti koji plaćaju školarinu i studenti upisani na teret budžeta).

Tokom izbora predmeta, student je informisan o ukupnoj ceni školarine.

Ako student planira da vrši priznavanje ispita, te predmete ne upisuje, s obzirom da ih ne pohađa i ne polaže.

Molimo studente koji prvi put upisuju II godinu studija, da vode računa o broju ESPB poena koje upisuju, zbog rangiranja za upis III godine na teret budžeta.

Molimo studente da kada biraju predmete vode računa o pravilima koja važe za neke od njih - na primer, besmisleno je upisati strani jezik A2, ako nije položen i nije upisan (prenet) strani jezik A1.

Student, u upisanoj školskoj godini, može pohađati i polagati samo predmete koje je upisao. Student može obavljati stručnu praksu ili pristupiti izradi završnog rada, samo ako je izabrao stručnu praksu, odnosno završni ispit. Jednom upisani predmeti se kasnije tokom školske godine ne mogu "otkazati".

Ne postoji druga "školarina" osim one izračunate na osnovu izabranih ESPB poena. Za strane studente iznosi su prikazani u EUR, s tim da oni vrše plaćanje u dinarskoj protivvrednosti.

Studenti generacije 2006. i starijih, ne biraju predmete, već plaćaju fiksni iznos školarine.

ŠV obrazac

ŠV-20 obrazac popunjavaju svi studenti. Ovaj obrazac se popunjava isključivo za račun Republičkog zavoda za statistiku. Škola ne obrađuje podatke prikupljene na ovaj način niti ih ustupa ostalim trećim licima.

Neki od podataka se popunjavaju automatski (ime studenta, JMBG...) i ne mogu se menjati. Ako primetite grešku koju ne možete sami da ispravite, prekinite upis i obratite se studentskoj službi kako bi se podaci promenili.

Sva polja moraju biti popunjena osim onih za koje je navedeno suprotno (npr. nacionalna pripadnost). Student je odgovoran za ispravno popunjene podatke. Škola zadržava pravo da poništi upis zbog neregularno popunjenog ŠV obrasca (upisani nemogući podaci i sl).

Upis godine

Poslednji panel služi za finalnu proveru podataka, gde student može prekontrolisati izabrane predmete i iznos školarine, pre potvrde upisa. Ako je sve u redu, na početnom ekranu, u tabeli upisa će biti prikazan novi upis.

Grafičko uputstvo za UPIS GODINE

Grafičko uputstvo za UNOS UPLATNICE

Grafičko uputstvo za PLAĆANJE ŠKOLARINE

Iako je tokom izrade ovog podsistema uložen najveći mogući napor kako bi se izbegle greške, svesni smo da bi neke svakako mogle da se pojave. Ako primetite nepravilnosti u funkcionisanju sistema ili u podacima, molimo da ih prijavite. Ovom prilikom vam se unapred izvinjavamo i zahvaljujemo na strpljenju.

Septembar 2020.

Prva godina - upis bodova ostvarenih za stručnu praksu

18. sep 2020.

Upis bodova stručne prakse za studente prve godine:

 • koji su stručnu praksu obavili u preduzećima turističke privrede obaviće se u ponedeljak 21.09. u 11.30h u A3. Studenti da ponesu Index, prijavu i dokumentaciju o obavljenoj praksi.
 • koji su odslušali predavanja u junu kod mr Jasmine Leković i tada predali prijave, doneće indekse na upis u sredu 23.09 u 10h učionica 1 ulaz br 5.
SVI STUDENTI SU OBAVEZNI DA POPUNE ELEKTRONSKI DNEVNIK.

Takođe su studenti u obavezi da poštuju sve mere usled pandemije covid-19

mr Jasmina Leković

Jul 2020.

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021.

03. jul 2020.
Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:
 1. ORIGINALNA DOKUMENTA
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude starije od 6 meseci),
  • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci).
 2. DVA OBRASCA ŠV-20 (dobija se u Školi)
 3. INDEKS (dobija se u Školi)
 4. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5 x 3,5 cm
 5. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE UPISA U IZNOSU OD 3.500 DINARA - ( indeks, obrasci ŠV-20 i obavezno osiguranje )
 6. DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE U IZNOSU OD 20.000 ZA STUDENTE KOJI SE UPISUJU KAO SAMOFINANSIRAJUĆI.

ŠKOLARINA ZA STUDENTE STRANE DRŽAVLJANE IZNOSI 800 EVRA u dinarskoj protivvrednosti.

STUDENTI KOJI SE UPISUJU KAO SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI POTREBNO JE DA UPLATE VRŠE ODVOJENO (dve posebne original uplatnice, troškovi upisa, I rata školarine). UPLATE SE VRŠE NA ŽIRO RAČUN: 840-2056666-09.

Uplate školarine i troškova upisa ne vrše se u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama.Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Članarina za Zdravstveno potporno udruženje za školsku godinu 2020/2021 iznosi 400,00 dinara i plaća se prilikom upisa gotovinom. Molimo zainteresovane studente da pripreme tačan iznos. Više informacija o Zdravstveno potpornom udruženju možete pogledati na linku: www.zpubeograd.com

Jun 2020.

Prijava ispita i školarina

11. jun 2020.

Obaveštavamo studente da će se ispiti prijavljivati isključivo on-line, putem sistema Indeks, počev od prijave za SEPTEMBARSKI ROK. Molimo studente da ne čekaju termine za prijavu ispita kako bi uneli uplatnicu, već da to učine ranije, kako bi se rešili eventualni problemi i sve uplatnice bile odobrene na vreme.

Takođe, od ponedeljka, 15.juna, uplate za ratu školarine se neće više primati na šalteru, već će se takođe unositi isključivo on-line putem Indeks-a.

Za prijavu ispita, kao i za ratu školarine, biće neophodno da student najpre preko Indeksa u sistem unese uplaćeni iznos i datum uplate, kao i fotografiju originala uplatnice (ili više njih), sa ispravno popunjenim pozivom na broj. Po odobrenju uplatnice, student će moći da koristi raspoloživi iznos za prijavu ispita i/ili uplatu školarine.

Poziv na broj je moguće pročitati u Indeksu u prozoru "Moj račun". Neophodno je da student čuva originale uplatnica kao dokaze o uplatama, u slučaju naknadne provere. Škola zadržava pravo da studentu onemogući korišćenje ovog servisa.

Molimo studente da na vreme obezbede šifru za studentski sistem Indeks.

Termini za prijavu ispita za SEPTEMBARSKI rok su, usled vanrednog stanja, promenjeni i biće naknadno objavljeni. Studenti koji se školuju na teret budžeta ne plaćaju prijavu ispita.

Novembar 2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

23. nov 2020.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B3

23. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

Priprema za prvi kolokvijum (Test 1) i Prvi kolokvijum iz predmeta Nemački jezik A3

22. nov 2020.

mr Ivana Stojanović

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta  Osnovi menadžmenta

21. nov 2020.

Važno obaveštenje za studente druge godine studija

20. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Informatika u turizmu - on-line nastava i resursi

19. nov 2020.

Važno obaveštenje za studente treće godine studija

19. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

I kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje

19. nov 2020.

Medijske komunikacije I kolokvijum-rezultati

17. nov 2020.

Obaveštenje o prvim kolokvijumima iz predmeta Engleski A3 i B3

17. nov 2020.

dr E. Lipovšek

Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

17. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

17. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Prvi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma

17. nov 2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovanje

16. nov 2020.

Informacija o izradi seminarskog rada iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovanje

16. nov 2020.

dr Aleksandra Tornjanski

Kolokvijum iz predmeta Nemački jezika B3

16. nov 2020.

mr Maša Polillo

Promena sale za predavanja Ekonomika turizma grupa B

16. nov 2020.

Prvi kolokvijum iz Francuskog jezika AIII

16. nov 2020.

Prvi kolokvijum iz Francuskog jezika BIII

16. nov 2020.

Vežbe iz predmeta Osnovi menadžmenta- Grupa A 

15. nov 2020.

Konsultacije kod dr Miroslave Petrevske

15. nov 2020.

Raspored polaganja kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

13. nov 2020.

Dodatni ternim za prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (B grupa)

13. nov 2020.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma, grupa B

12. nov 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma, grupa A

11. nov 2020.

I kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta

10. nov 2020.

Obaveštenje studentima koji su se opredelili za online nastavu. Predmet: Osnovi menadžmenta

10. nov 2020.

Neradni dan

10. nov 2020.

I kolokvijum iz predmeta Medijske komunikacije

10. nov 2020.

Konsultacije iz predmeta Poslovno komuniciranje i Medijske komunikacije

10. nov 2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (B grupa)

09. nov 2020.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

I kolokvijum iz predmeta Turistički proizvod i razvoj destinacije

09. nov 2020.

Promena termina konsultacija kod mr Jasmine Leković

06. nov 2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo

06. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija - za studente grupe A

06. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Wimbledon Garni hotel – oglas za recepcionera

04. nov 2020.

Wimbledon Garni hotel – oglas za recepcionera

04. nov 2020.

Obaveštenje studentima koji su se opredelili za online nastavu. Predmet: Poslovanje turističkih agencija

04. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Obaveštenje studentima koji su se opredelili za online nastavu. Predmet: Preduzetništvo

04. nov 2020.

Predmetni nastavnici:
dr Aleksandra Tornjanski
mr Jasmina Leković

Raspored kolokvijuma i prezentacija za predmet RUSKI JEZIK za zimski semestar

03. nov 2020.

Obaveštenje za studente druge i treće godine koji pohađaju predmet RUSKI JEZIK

03. nov 2020.

Promena termina održavanja vežbi iz predmeta Ekonomika turizma - grupa A1

02. nov 2020.

dr Jelena Jević

Oktobar 2020.

PROMENA STRANOG JEZIKA I IZBORNOG PREDMETA

30. okt 2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Ekonomika turizma

29. okt 2020.

Predmetni nastavnici

Nastava iz Engleskog jezika A1 i B1

26. okt 2020.

dr Milina Kosanović

Početak nastave iz grčkog jezika

26. okt 2020.

Vežbe iz predmeta Osnovi menadžmenta

21. okt 2020.

Vežbe iz Informatike

20. okt 2020.

Obaveštenje o predmetima Nemački jezik B2 i A3

19. okt 2020.

mr Ivana Stojanović

Otkazuju se konsultacije kod dr Marije Najdić

19. okt 2020.

Obaveštenje o predmetima Engleski A3 i B3

17. okt 2020.

dr E. Lipovšek

Saruna Wellness i Fitness - KUVAR

16. okt 2020.

Saruna Wellness i Fitness - BARMEN/KONOBAR

16. okt 2020.

Početak nastave za studente II i III godine u zimskom semestru školske 2020/2021

13. okt 2020.

Uprava Škole

Prijava za učenje grčkog jezika

12. okt 2020.

Konačna lista za prelazak na budžet - II GODINA

07. okt 2020.

Vežbe iz predmeta Osnovi ekonomije

07. okt 2020.

Obaveštenje za studente prve godine koji slušaju predmete Ruski jezik A1 i Ruski jezik B1

07. okt 2020.

Milana Borković

Konačna lista za prelazak na budžet - III GODINA

07. okt 2020.

Obaveštenje za Engleski jezik A1 i Engleski jezik B1 

06. okt 2020.

dr Milina Kosanović

Konačna rang lista za upis studenata

05. okt 2020.

...dalje

Trogodišnje studije - generacije 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014  i 2014/2015.

02. okt 2020.

Obaveštenje za studente II godine

02. okt 2020.

Dr Mirjana Ilić

Važno obaveštenje za studente prve godine – brucoše

02. okt 2020.

Uprava Škole

Upis studenat u narednu godinu studija koji studiraju uz rad

02. okt 2020.

Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

02. okt 2020.

Dvogodišnje studije - generacije upisane zaključno sa 2004/2005

02. okt 2020.

Predaja dokumenata za upis u treću godinu studija - Diplomirani studenti

02. okt 2020.

Jedinstvena rang lista za upis studenata

01. okt 2020.

...dalje

Pohađanje nastave u školskoj 2020/21

01. okt 2020.

Septembar 2020.

Raspored polagnja prijemnog ispita u ČETVRTOM upisnom roku

29. sep 2020.

...dalje

Ispiti iz informatičkih predmeta u OKTOBARSKOM 2 roku

28. sep 2020.

Usmeni deo ispita ENGLESKI JEZIK A1 i ENGLESKI JEZIK A3 (dr. S. Kesić)

28. sep 2020.

dr S. Kesić

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

28. sep 2020.

Konsultacije kod prof. B. Plemić

27. sep 2020.

Početak nastave za studente prve godine

25. sep 2020.

VANREDNE KONSULTACIJE ZA UPIS BODOVA STRUČNE PRAKSE

24. sep 2020.

dr Jelena Jević

Zadnji rok za upis poena ostvarenih na ispitu iz predmeta Ekonomika turizma

24. sep 2020.

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.

23. sep 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu

22. sep 2020.

Usmeni ispit iz predmeta NEMAČKI JEZIK (mr Ivana Stojanović)

21. sep 2020.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

21. sep 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Turistička geografija kod dr Dušana Kićovića

20. sep 2020.

dr Dušan Kićović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

20. sep 2020.

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

20. sep 2020.

Usmeni ispit iz predmeta RUSKI JEZIK

19. sep 2020.

Milana Borković

Prva godina - upis bodova ostvarenih za stručnu praksu

18. sep 2020.

mr Jasmina Leković

Konsultacije kod prof. Bojane Plemić

17. sep 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

17. sep 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turističkom poslovanju  i  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

16. sep 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turističkom poslovanju i  Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

16. sep 2020.

Raspored polaganja ispita Turistička geografija kod dr Dušana Kićovića

16. sep 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2, A3 i B3 kod dr Miline Kosanović

16. sep 2020.

dr Milina Kosanović

Usmeni deo ispita iz računovodstva

15. sep 2020.

Dr Mirjana Ilić

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

15. sep 2020.

dr E. Lipovšek

Konsultacije kod dr E. Lipovšek

15. sep 2020.

dr E. Lipovšek

Ispit iz predmeta Osnovi ekonomije  - dr Miroslava Petrevska

13. sep 2020.

Ispit iz predmeta  Računovodstvo u turizmu - dr Miroslava Petrevska

12. sep 2020.

Ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

11. sep 2020.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Obaveštenje za studente I godine studija - "brucoše" koji konkurišu za smeštaj u studentske domove u školskoj 2020/2021. godini

10. sep 2020.

Konkurs za prijem studenata u ustanovu Studentski centar "Beograd" za školsku 2020/2021. godinu

10. sep 2020.

Ispiti iz informatičkih predmeta u OKTOBARSKOM roku

10. sep 2020.

Naknadni upis ocena iz predmeta Sociologija, Ustavno pravno uređenje RS i Poslovno pravo

08. sep 2020.

Prof.dr Zoran Radulović

Konačna rang lista za upis studenata

08. sep 2020.

...dalje

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

04. sep 2020.

Rezultati  ispita iz predmeta Marketing u turizmu kod mr Milenka Đurića

03. sep 2020.

Jedinstvena rang lista za upis studenata

03. sep 2020.

...dalje

Raspored polagnja prijemnog ispita u trećem upisnom roku

02. sep 2020.

...dalje

Dopuna informacije o rezultatima ispitnog testa iz predmeta Sociologija

02. sep 2020.

Prof. dr Zoran Radulović

Upis bodova za obavljenu stručnu praksu za studente II godine

02. sep 2020.

dr Mirjana Ilić

Rezultati pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku FRANCUSKI JEZIK B1 i B2

01. sep 2020.

Odlaže se termin upisivanja ocena  iz predmeta Sociologija i Ustavno uređenje Republike Srbije

01. sep 2020.

Prof.dr Zoran Radulović

Rezultati ispitnog testa iz predmeta Ustavno uređenje Republike Srbije 

01. sep 2020.

Prof. dr Zoran Radulović

Termin upisivanja ocena  iz predmeta Sociologija i Ustavno uređenje Republike Srbije

01. sep 2020.

Prof.dr Zoran Radulović

Avgust 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Nemački jezik - mr Ivana Stojanović

30. avg 2020.

Rezultati pismenog ispita iz Ruskog jezika održanog 27.08.2020.

29. avg 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika turizma

29. avg 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu - dr Violeta Tošić

28. avg 2020.

dr Violeta Tošić

Usmeni ispit iz predmeta RUSKI JEZIK A1 / A2 / A3 / B1 / B2 / B3

27. avg 2020.

Milana Borković

DVANAESTI MEĐUNARODNI FESTIVAL TURISTIČKOG I EKOLOŠKOG FILMA-SILAFEST 2020 ON LINE

27. avg 2020.

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

26. avg 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, B1, A3 i B3 kod dr Miline Kosanović

26. avg 2020.

dr Milina Kosanović

ZADNJI ROK ZA UPIS POENA OSTVARENIH NA ISPITU KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM

26. avg 2020.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Promena termina satnice za Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu za studente koji polažu  31.08.2020. (dr Miroslava Petrevska)

26. avg 2020.

NOVI TERMIN ISPITA IZ PREDMETA MARKETING U TURIZMU (MR MILENKO ĐURIĆ)

25. avg 2020.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

25. avg 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

24. avg 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

24. avg 2020.

Rapored polaganja ispita iz Turističke geografije kod dr Dušana Kićovića

23. avg 2020.

Konsultacije kod dr Dušana Kićovića

23. avg 2020.

Ispit iz predmeta  Računovodstvo u turizmu - dr Miroslava Petrevska

22. avg 2020.

Ispiti iz informatičkih predmeta u SEPTEMBARSKOM roku

21. avg 2020.

Studentski informacioni sistem INDEKS

21. avg 2020.

Konsultacije i potpisi za praksu i sravnjivanje indeksa kod dr Mirjane Ilić

20. avg 2020.

Jul 2020.

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021 U TREĆEM UPISNOM ROKU.

27. jul 2020.

Ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam u septembarskom roku održaće se u PISMENOJ FORMI

23. jul 2020.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Konačna rang lista za upis studenata

22. jul 2020.

...dalje

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021.

22. jul 2020.

Jedinstvena rang lista za upis studenata

20. jul 2020.

...dalje

Raspored polagnja prijemnog ispita u drugom upisnom roku

16. jul 2020.

...dalje

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine

13. jul 2020.

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021 U DRUGOM UPISNOM ROKU.

07. jul 2020.

Konačna rang lista za upis studenata

06. jul 2020.

...dalje

Stručna praksa studenata III godine studija

03. jul 2020.

Konsultacije pred godišnji odmor kod dr Mirjane Ilić

01. jul 2020.

Jedinstvena rang lista za upis studenata

01. jul 2020.

...dalje

Jedinstvena rang lista Afirmativne mere upisa

01. jul 2020.

Jun 2020.

Važno obaveštenje za studente prve godine

30. jun 2020.

mr Jasmina Leković

Konsultacije kod dr Mirjane Ilić

29. jun 2020.

Rezultati ispita i kolokvijuma iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

28. jun 2020.

Upis ocena iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

28. jun 2020.

Raspored polagnja prijemnog ispita

26. jun 2020.

...dalje

Saobraćaj i turizam - Važno obaveštenje

25. jun 2020.

Rezultati pismenog ispita iz predmeta kulturno nasleđe i turizam održanog 23.06.2020. (dr Bojana Plemić)

25. jun 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija

24. jun 2020.

Odluka Vlade Republike Srbije o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na teret budžeta Republike Srbije

23. jun 2020.

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine

23. jun 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi prava

23. jun 2020.

Saruna Wellness i Fitness - WELLNESS ASISTENT

23. jun 2020.

Saruna Wellness i Fitness - RECEPCIONER U WELLNESS CENTRU

23. jun 2020.

Upis ocena iz predmeta Sociologija

23. jun 2020.

Upis poena ostvarenih u predispitnim aktivnostima, kao i rezultata ispita iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

22. jun 2020.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Raspored polaganja USMENOG dela ispita, upis bodova ostvarenih u predispitnim aktivnostima i rezultata pismenog dela ispita iz predmeta NEMAČKI JEZIK kod mr Ivane Stojanović

22. jun 2020.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Nemački jezik "B" 1 REZULTATI: PISMENI (TEST 2+ 3) I TERMINI ZA USMENI deo ispita (okv. ocene 10 i 9), za uto. 23.06.2020. (kod mr Ivana Stojanović)

22. jun 2020.

Nemački jezik "B" 1 REZULTATI: PISMENI (TEST 2+ 3) I TERMINI ZA USMENI deo ispita (okv. ocene 8, 7 i 6), za sr. 24.06.2020. (kod mr Ivana Stojanović)

22. jun 2020.

Raspored polaganja ispita iz predmeta MARKETING U TURIZMU kod dr Violete Tošić

20. jun 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Mirjane Ilić

19. jun 2020.

Važno obaveštenje za studente upisane školske 2014/2015 i ranije

19. jun 2020.

Konsultacije kod dr Branislava Rabotića

18. jun 2020.

Konsultacije kod dr Dušana Kićovića

17. jun 2020.

Konsultacije kod dr E. Lipovšek

17. jun 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

16. jun 2020.

Promena termina ispita iz Francuskog jezika

16. jun 2020.

Promena termina konsultacija kod dr Smiljke Kesić za sredu 17. juna 2020.

16. jun 2020.

Pozivaju se studenti PRVE godine da prisustvuju predavanju o realizaciji stručne prakse

16. jun 2020.

mr Jasmina Leković

Upis bodova za stručnu praksu I, II, III godina i specijalističke studije

16. jun 2020.

Wimbledon Garni hotel – oglas za recepcionera

16. jun 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu - dr Violeta Tošić

16. jun 2020.

dr Violeta Tošić

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, B3 i A3 kod dr Miline Kosanović

15. jun 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turističkom poslovanju i  Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

13. jun 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turističkom poslovanju i  Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

13. jun 2020.

Nemački jezik (sve grupe) kod mr Ivane Stojanović OBAVEŠTENJE – JUNSKI ISPITNI ROK 2020.

13. jun 2020.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Nemački jezik (sve grupe) kod mr Ivane Stojanović DODATNO OBAVEŠTENJE – JUNSKI ISPITNI ROK 2020.

13. jun 2020.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Ispit iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Mirjane Ilić

12. jun 2020.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

12. jun 2020.

dr E. Lipovšek

Ispit iz predmeta  Računovodstvo u turizmu - dr Miroslava Petrevska

11. jun 2020.

Promena termina konsultacija kod dr Miroslave Petrevske za ponedeljak 15.06. 2020.

11. jun 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika turizma

11. jun 2020.

SAOBRAĆAJ I TURIZAM JUN 2020 - DODATNO OBAVEŠTENJE

11. jun 2020.

Ispit iz predmeta Preduzetništvo kod mr Jasmina Leković

10. jun 2020.

mr Jasmina Leković

Ispit iz predmeta Operativni menadžment u hotelijerstvu kod mr Jasmina Leković

10. jun 2020.

mr Jasmina Leković

Ispit iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu kod mr Jasmina Leković

10. jun 2020.

mr Jasmina Leković

Ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

09. jun 2020.

Instrukcije za polaganje ispita u junskom roku

09. jun 2020.

Promena termina kosultacija kod dr Aleksandre Tornjanski

09. jun 2020.

Promena termina ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

08. jun 2020.

Obaveštenje Ruski jezik

08. jun 2020.

Milana Borković

Apsolventsko veče studenata Visoke turističke škole strukovnih studija Beograd

08. jun 2020.

Ispiti iz informatičkih predmeta u JUNSKOM roku

05. jun 2020.

Termini (besplatne) pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita na Visokoj turističkoj školi

05. jun 2020.

Promena termina konsultacija kod dr Bojane Plemić

05. jun 2020.

Ispit iz predmeta  Računovodstvo u turizmu - dr Miroslava Petrevska

05. jun 2020.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A2

05. jun 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B2

05. jun 2020.

dr E. Lipovšek

Ispit iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

04. jun 2020.

BESPLATNA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA NA Visokoj turističkoj školi

03. jun 2020.

Obaveštenje za sve studente

03. jun 2020.

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.

02. jun 2020.

Osnovi računarstva - popravni kolokvijumi

02. jun 2020.

Predmetni nastavnici

Konsultacije kod dr Mirjane Ilić

01. jun 2020.

Maj 2020.

JUNSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2019/2020. godine

29. maj 2020.

ISPIT IZ PREDMETA KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM U JUNSKOM ROKU

29. maj 2020.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Uputstvo za polaganje ispita Saobraćaj i turizam u junskom roku

29. maj 2020.

Obaveštenje za studente upisane školske 2014/2015 i ranije

28. maj 2020.

Engleski jezik A2 drugi kolokvijum 04. juna 2020.

28. maj 2020.

dr E. Lipovšek

Engleski jezik A1 - drugi redovni KOLOKVIJUM

28. maj 2020.

dr S. Kesić

Engleski jezik B2 drugi kolokvijum 04. juna 2020.

28. maj 2020.

dr E. Lipovšek

Engleski jezik B1 - drugi redovni KOLOKVIJUM

28. maj 2020.

dr S. Kesić

KOLOKVIJUMI I ISPIT RAČUNOVODSTVO U TURIZMU -II GODINA- GRUPA 1-  dr Miroslava Petrevska

27. maj 2020.

dr Miroslava Petrevska

...dalje

Engleski jezik A1 i Engleski jezik B1 - upis bodova za seminar/prezentacije

27. maj 2020.

dr S. Kesić

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo i Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

26. maj 2020.

Rezultati pismenog dela ispita i termini za polaganje usmenog iz Engleskog jezika B2, A2, B3, A3 kod dr Miline Kosanović

26. maj 2020.

dr Milina Kosanović

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu - dr Violeta Tošić

26. maj 2020.

dr Violeta Tošić

Osnovi računarstva - kolokvijumi iz WORD-a  i POWER POINT-a

25. maj 2020.

REZERVACIONI SISTEMI - Prvi i drugi kolokvijum

25. maj 2020.

Upis ocena za seminarske radove iz Turističke geografije

25. maj 2020.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

25. maj 2020.

dr E. Lipovšek

Usmeni deo ispita iz Nemačkog jezika kod mr Ivane Stojanović

25. maj 2020.

Upis seminarskih radova iz Turističke geografije za grupu B

25. maj 2020.

Predmetni profesor
dr Dušan Kićović

Rezultati pismenog ispita iz Nemačkoj jezika

24. maj 2020.

Predmetni nastavnik
Maša Polillo

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

23. maj 2020.

Usmeni deo ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

22. maj 2020.

Ispiti iz informatičkih predmeta u APRILSKOM roku

22. maj 2020.

KOLOKVIJUMI I ISPIT IZ TURISTIČKOG VOĐENJA

22. maj 2020.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

Obaveštenje u vezi sa prezentacijama za predmet RUSKI JEZIK

21. maj 2020.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovovdstvo u turizmu

20. maj 2020.

Dr Mirjana Ilić

Ulazak studenata u Srbiju iz Crne Gore

19. maj 2020.

Važno obaveštenje za prijavu ispita u APRILSKOM ROKU

18. maj 2020.

Ulazak studenata u Srbiju iz Bosne i Hercegovine (Republike Srpske)

16. maj 2020.

Rok za prijavu seminarskih radova kod predmetnog profesora dr Maje Ćosić

16. maj 2020.

Konsultacije tokom aprilskog i junskog ispitnog roka

14. maj 2020.

VAŽNO OBAVEŠTENJE - ŠKOLA POČINJE SA RADOM U PONEDELJAK 18.05.2020. GODINE

13. maj 2020.

APRILSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2019/2020. godine

12. maj 2020.

Engleski jezik A1 i Engleski jezik B1 - studentske prezentacije

12. maj 2020.

dr S. Kesić

Prezentacije Engleski B2

12. maj 2020.

dr E. Lipovšek

Saobraćaj i turizam

08. maj 2020.

Nemački jezik A1

04. maj 2020.

Brži Internet za studente

02. maj 2020.

April 2020.

Nemački jezik B2

30. apr 2020.

Prezentacije Engleski A2

22. apr 2020.

dr E. Lipovšek

Obaveštenje za predmet Računovodstvo u turizmu

17. apr 2020.

Predmetni nastavnik
dr Mirjana Ilić

Produžava se rok za prijavu tema prezentacija iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

14. apr 2020.

Uputstvo za realizaciju  kolokvijalnih tema i seminarskih radova iz predmeta Saobraćaj i turizma

14. apr 2020.

Seminarski radovi iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

14. apr 2020.

Seminarski radovi iz predmeta Poslovni turizam

14. apr 2020.

Engleski jezik B1 - studentske prezentacije

14. apr 2020.

dr S. Kesić

Engleski jezik A1 - prezentacije

13. apr 2020.

dr S. Kesić

Seminarski radovi iz predmeta Turistički resursi Srbije

08. apr 2020.

Mart 2020.

Seminarski radovi iz predmeta  Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

27. mar 2020.

mr Jasmina Leković

Seminarski radovi i prezentacije iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu i Upravljanje hotelskim personalom

25. mar 2020.

dr Jelisaveta Vučković, profesor

Seminarski radovi iz predmeta Turistička geografija (Grupa A)

24. mar 2020.

Rezervacioni sistemi u turizmu - Predavanja i vežbe

20. mar 2020.

mr Miloš Nicić
Anđelka Štilić, MSc

SAOPŠTENJE U VEZI SA VANREDNIM STANJEM

19. mar 2020.

PREDSEDNIK ASSB
dr Slavoljub Vićić, s.r.

Kontakt sa Studentskom službom

17. mar 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

16. mar 2020.

Obaveštenja o postavljenim materijalima za pripremu ispita i kolokvijuma

16. mar 2020.

Važno obaveštenje Kolegijuma Akademije strukovnih studija Beograd

15. mar 2020.

Obaveštenje za studente treće godine modul M2

13. mar 2020.

mr Jasmina Leković

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

13. mar 2020.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

I kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa 1

12. mar 2020.

I kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

12. mar 2020.

I kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

12. mar 2020.

I kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam

12. mar 2020.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

12. mar 2020.

Rezervacioni sistemi - kolokvijum

11. mar 2020.

Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

10. mar 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo i Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

10. mar 2020.

Pozivaju se članovi volonterskog tima na projektu DAN INDONEZIJE U VISOKOJ TURISTIČKOJ ŠKOLI

09. mar 2020.

Prezentovanje i odbrana kolokvijalnih radova iz predmeta Operativni menadžment u hotelijerstvu

09. mar 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Promena termina ispita u martovskom roku kod Prof. dr Zorana Radulovića

09. mar 2020.

ODLAŽE SE DATUM REALIZACIJE MANIFESTACIJE DAN INDONEZIJE

09. mar 2020.

Promena termina konsultacija kod dr Miroslave Petrevske za ponedeljak 09.03. 2020.

08. mar 2020.

DAN INDONEZIJE U VISOKOJ TURISTIČKOJ ŠKOLI

06. mar 2020.

Promena termina predavanja i kolokvijuma iz predmeta TURISTIČKO VOĐENJE

05. mar 2020.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

Stručna praksa - DAN INDONEZIJE

05. mar 2020.

Obaveštenje o predavanjima iz predmeta Računovodstvo u turizmu (grupa 1)

04. mar 2020.

dr Miroslava Petrevska

Turističkoj agenciji Sani Trade & Tours iz Beograda, potreban radnik/ica za prodaju turističkih aranžmana

04. mar 2020.

I kolokvijum iz Turističke geografije - Grupa A (dr Dario Šimičević)

04. mar 2020.

Engleski jezik A1 - Prezentacije

03. mar 2020.

dr S. Kesic

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2, B2 i A3

03. mar 2020.

dr Milina Kosanović

I kolokvijum iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

03. mar 2020.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Prvi kolokvijum iz predmeta TURISTIČKO VOĐENJE

03. mar 2020.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

03. mar 2020.

dr E. Lipovšek

Prvi kolokvijum iz predmeta Istorija civilzacije

02. mar 2020.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Februar 2020.

Filip Travel - Prijava za posao

28. feb 2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

27. feb 2020.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Promena termina predavanja Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

26. feb 2020.

dr Marija Najdić

Engleski jezik A1 i B1 - popravni kolokvijum

25. feb 2020.

dr S. Kesic

Vežbe iz predmeta Osnovi računarstva

24. feb 2020.

Promena termina predavanja iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

24. feb 2020.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

OBAVEŠTENJE - DAN ŠKOLE

24. feb 2020.

Uprava Škole

Predavanje iz predmeta TURISTIČKO VOĐENJE

21. feb 2020.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

STIPENDIJA vlade Republike Indonezije DARMASISWA za 2020. – 2021.

19. feb 2020.

Odložena nastava i konsultacije iz Turističke geografije (prof D. Kićović)

19. feb 2020.

Dan državnosti - neradni dani

14. feb 2020.

Uprava Škole

Vežbe iz predmeta OSNOVI RAČUNARSTVA

14. feb 2020.

Pozivamo zainteresovane studente da se prijave za rad na Sajmu turizma

13. feb 2020.

Obaveštavaju se studenti modula M4

12. feb 2020.

Engleski jezik B1 - obavestenje

12. feb 2020.

Pozivaju se svi zainteresovani studenti da organizovano sa Školom posete međunarodni Sajam Turizma u Beogradu

12. feb 2020.

Gostovanje Vladimir Zličić, osnivač Hotel Concierge-a

12. feb 2020.

 Obaveštenje o predmetu Engleski B2 za 13. 01. 2020.

12. feb 2020.

dr E. Lipovšek

Odlažu se predavaja iz predmeta Sociologija

11. feb 2020.

Stručna praksa za studente prve godine

07. feb 2020.

Stručna praksa za studente prve godine

07. feb 2020.

Uplata školarine

06. feb 2020.

Uprava Škole

Promocija filma Gročanske priče i predavanja o Vinčanskoj kulturi i kulturnom nasleđu opštine Grocka

04. feb 2020.

Nastava iz E-poslovanja

04. feb 2020.

Nastava iz grčkog jezika u letnjem semestru

03. feb 2020.

Januar 2020.

Početak nastave u letnjem semestru školske 2019/20

31. jan 2020.

Uprava Škole

Nastava iz predmeta REZERVACIONI SISTEMI

31. jan 2020.

Konsultacije kod dr E. Lipovšek

30. jan 2020.

dr E. Lipovšek

Promena termina ispita iz predmeta Turistička geografija kod dr Dušana Kićovića

29. jan 2020.

Stručna praksa - TA Fabrika Putovanja

29. jan 2020.

Wimbledon Garni – oglas za recepcionera

29. jan 2020.

Promena termina ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta 

26. jan 2020.

Promena termina konsultacija kod dr Miroslave Petrevske za ponedeljak 27.01. 2020.

26. jan 2020.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

25. jan 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika

23. jan 2020.

Konsultacije kod dr E. Lipovšek

23. jan 2020.

dr E. Lipovšek

Promena termina ispita iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća i Menadžment hotelskih preduzeća

22. jan 2020.

dr Georgi Genov

Rezultati ispita iz Engleskog jezika A3, B3, A2, A1

21. jan 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

19. jan 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

16. jan 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

16. jan 2020.

Ispiti iz informatičkih predmeta u JANUARSKOM roku

16. jan 2020.

Promena termina ispita iz predmeta Poslovno komuniciranje

15. jan 2020.

Rezultate pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

15. jan 2020.

Rezltati iz predmeta Nemački B1 - TEST 1 (24.12.2019.)

13. jan 2020.

mr Ivana Stojanović

Promena termina konsultacija kod dr Jelisavete Vučković za četvrtak 16.01. 2020.

13. jan 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz Ruskog jezika rađenog 13.01.2020. u 10.00h

13. jan 2020.

Milana Borković

Popravni kolokvijumi (praktični delovi ispita) iz INFORMATIKE

10. jan 2020.

Sajam turizma 2020. – stručna praksa

10. jan 2020.

Kiki Travel agencija – stručna praksa

10. jan 2020.

Belvi Travel agencija – Sajam turizma 20-23.02.2020.

10. jan 2020.

Kontiki Trave & Big Blue – volonteri za Sajam turizma 20-23.02.2020.

10. jan 2020.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika B3

09. jan 2020.

dr Milina Kosanović

Termini konsultacija tokom JANUARSKOG ispitnog roka

08. jan 2020.

Uprava Škole