Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Savet Škole

Savet Škole

U skladu sa članom 33. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, organ upravljanja Škole je Savet

Savet broji 17 članova od čega, 11 predstavnika Škole, 3 predstavnika studenata i 3 predstavnika osnivača.