Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Organ poslovođenja Akademije

Vršilac dužnosti Predsednika Akademije
Prof. dr Ljiljana Gojković-Bukarica

Predsednik privremenog Saveta Akademije
Prof. dr Nada Trifković