Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Postupak regulisanja prakse
POSTUPAK REGULISANJA PRAKSE ON-LINE PRIJAVA AKTUELNE PRAKSE KODEKS PONAŠANJA ZADUŽENI ZA PRAKSU GALERIJA SPOMENAR STRUČNE PRAKSE ARHIVA VESTI

Postupak regulisanja prakse

Predviđeno trajanje stručne prakse

Student tokom stručne prakse treba da ostvari minimum 5 radnih sati dnevno, da poštuje pravila predviđena Kodeksom ponašanja i poslovne etike studenata u toku obavljanja stručne prakse i da potvrdu o obavljenoj praksi, ispitnu (crvenu) prijavu, dostavi zaduženima za praksu, koji su određeni za svaku godinu studija posebno, najkasnije do 30.09 tekuće godine.

Studenti generacije 2007 i novijih generacija biraju predmete koje upisuju u narednoj školskoj godini, pri čemu stručnu praksu mogu prijaviti kao novi predmet ili predmet iz prethodne godine koji prenose. Bodovi za obavljenu stručnu praksu se mogu uneti u sistem samo ukoliko je praksa izabrana kao predmet.

U aktuelnim praksama preko Škole, predviđen period za obavljanje stručne prakse se priznaje kao obavljena stručna praksa za određenu godinu studija.

U slučaju samostalne organizacije, student donosi pismenu potvrdu iz turističkog preduzeća o prihvatanju studenta na obavljenje prakse zaduženima za praksu po godini studija. Potvrda sadrži naznačene termine kada će student obavljati praksu, ime i prezime studenta, broj indeksa, potpis i pečat nadležnog lica - mentora, a na osnovu koje mu Škola izdaje uput.

Po završnoj praksi, mentor iz turističkog preduzeća popunjava Potvrdu (Mišljenje mentora) koju student donosi na upis prakse. Student u svom sistemu Index popunjava on-line Dnevnik prakse. Svi studenti su u obavezi da vode Dnevnik stručne prakse. Potvrdu o obavljenoj praksi (Mišljenje mentora), ispitnu (crvenu) prijavu zajedno sa indeksom studenti donose zaduženima za praksu po godini studija na upis bodova, u posebno određenim terminima koji će se objavljivati na sajtu Škole.

NAPOMENA: