Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Studijski programi
Master studijski program 2022

Master studijski program
Poslovna ekonomija u turizmu

Detaljnije informacije o ciljevima i zadacima studijskog programa možete pročitati na sledećem linku.

Akadmija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola škola upisuje 50 studenata na akreditovane studije drugog stepena - strukovne master studije u trajanju od 2 godine i ostvarenih 120 ESPB, za školsku 2023/24. godinu.

USLOVI:

Odgovarajuće visoko obrazovanje od najmanje 180 ESPB, završene osnovne strukovne studije.

OSNOV ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA

Osnov za utvrđivanje redosleda kandidata za upis na master strukovne studije je uspeh kandidata postignut na osnovnim strukovnim studijama

Termini za upis u prvu godinu master strukovnih studija za školsku 2023/2024. godinu.

Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

  • za upis 11 kandidata na master studijski program „Poslovna ekonomija u turizmu“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u trećem upisnom roku školske 2023/2024. godine.

TREĆI KONKURSNI ROK traje od 21. do 28. septembra 2023. godine.

Prijavljivanje kandidata 21. i 22. septembra
od 1000 do 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste 26. septembra
do 1800
Podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse.
27. septembra
od 1000 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 27. septembra
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
27. septembra
od 1200 do 1300
Rešavanje po žalbi 27. septembra
od 1300 do 1500
Objavljivanje konačne rang liste 27. septembra
do 1800
Upis primljenih kandidata 28. septembra
od 900 do 1300

Školarina iznosi 120.000,00 dinara i može se platiti u 6 mesečnih rata.

PRVA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
P+V+PIR+Ostalo
ESPB
I II  
1. Metodologija istraživačkog rada 3+3+0+0 - 8
2. Mikroekonomija 4+4+0+0 - 10
3. Izborni blok 1 (jedan od dva)
Geoekologija turističkog prostora 4+3+0+0 - 9
Poslovni engleski jezik 4+3+0+0 - 9
4. Istraživanje turističkog tržišta - 4+2+2+0 12
5-6. Izborni blok 2 (dva od pet)
Strateške komunikacije - 4+3+0+0 9
Liderstvo - 4+3+0+0 9
Krizni menadžment - 4+3+0+0 9
Digitalni marketing - 4+3+0+0 9
Finansijska tržišta i institucije - 4+3+0+0 9
7. Stručna praksa 1 - 0+0+0+6 3

DRUGA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
P+V+PIR+Ostalo
ESPB
III IV  
8. Strategijski menadžment u turizmu i hotelijerstvu 3+3+0+0 - 8
9. Upravljanje prihodima u turizmu 3+3+0+0 - 8
10-11. Izborni blok 3 (dva od pet)
Ekonomska održivost turizma 3+2+0+0 - 7
Politika razvoja turizma 3+2+0+0 - 7
Posredovanje u turizmu 3+2+0+0 - 7
Brendiranje u turizmu 3+2+0+0 - 7
Ponašanje potrošača u turizmu 3+2+0+0 - 7
12. Primenjeni istraživački rad (PIR) - 0+0+20+0 10
13. Stručna praksa 2 - 0+0+0+6 3
14. Završni rad - 0+0+0+4 17