Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Kodeks ponašanja
POSTUPAK REGULISANJA PRAKSE ON-LINE PRIJAVA AKTUELNE PRAKSE KODEKS PONAŠANJA ZADUŽENI ZA PRAKSU GALERIJA SPOMENAR STRUČNE PRAKSE ARHIVA VESTI

Kodeks ponašanja i poslovne etike studenata u toku obavljanja stručne prakse

Svrha ovog dokumenta je da uputi studente kako da svoje ponašanje prilagode poslovnom okruženju u toku trajanja stručne prakse a u skladu sa moralnim i profesionalnim normama i opšte prihvaćenim vrednostima koja štite i čuvaju ugled Škole u kojoj studiraju. Iz tog razloga student se ponaša u skladu sa pravilima koja se primenjuju i važe u toku njegovog boravka u samoj Školi.

Kodeks se odnosi na sve studente koji su dužni da u svom ponašanju primenjuju standarde propisane u ovom dokumentu.

U svakodnevnim situacijama na mestu na kojem je student raspoređen da obavlja stručnu praksu očekuje se ponašanje koje je u skladu sa opšte prihvaćenim pravilima pristojnog ophođenja:

 1. tačnost dolaska, kao i poštovanje dogovorenih rokova,
 2. ne napuštanje radnog mesta bez potrebe i bez najave
 3. tokom radnog vremena ne obavljaju se privatni poslovi i razgovori
 4. prikladno odevanje, visoki standardi lične higijene i urednosti,
 5. voditi računa o čistoći i urednosti radne okoline,
 6. ljubazan stil komunikacije,
 7. primereno oslovljavanje, učtivo obraćanje bez verbalnih rasprava
 8. izvinjenje i ispravljanje grešaka,
 9. izbegavanje i aktivno sprečavanje svađa i sukoba,
 10. odgovornost u ophođenju sa materijalnom imovinom
 11. poštovanje propisanih poslovnih standarda i instrukcija turističkog preduzeća u kome se praksa obavlja
 12. neprihvatljivim se smatraju sva dela koja su u suprotnosti sa moralnim normama prihvaćenim u društvu i dela koja su zakonom utvrđena kao kažnjiva

U skladu sa pojedinačnim ponašanjem studenata izvode se zaključci i o svim ostalima na Visokoj turističkoj školi. Zato ponašanje svakog studenta u toku obavljan ja stručne prakse nije njegova privatna stvar, nego je u interesu svih studenata i zaposlenih u Školi.

Standardizacija kodeksa ponašanja znači da se posvećuje pažnja primerenom poslovnom ponašanju u cilju uspešne realizacije stručne prakse i da se ponašanje ne prepušta slučaju, niti slobodom izboru pojedinca – nego predstavlja opšteprihvaćenu obavezu svih studenata.

U svakoj prilici treba voditi računa da svaki pojedinac predstavlja deo Škole i da je njen „ambasador“.

Svako nepoštovanje kodeksa ponašanja povlači za sobom određene mere u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata propisanim od strane Škole.