Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Upis 2021/2022

Uslovi upisa Dokumenta za prijavu Kalendar upisa Pitanja za prijemni Literatura za prijemni ispit Upis stranih državljana Testovi sa rešenjima

Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih studija, školske 2023/2024. godine na studijski program Ekonomija i turizam mogu se upisati lica sa završenom srednjom školom u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati za upis u školu polažu PRIJEMNI ISPIT iz:

 1. JEDNOG STRANOG JEZIKA
  (po izboru kandidata)
  • Engleski jezik
  • Nemački jezik
  • Francuski jezik
  • Ruski jezik
 2. JEDNOG OD STRUČNIH PREDMETA
  (po izboru kandidata)
  • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
  • Geografija
  • Osnovi ekonomije

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu RANG LISTE koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 12, a najviše 40 bodova.

Termini za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2023/2024. godinu.

Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

 • za upis 255 kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u trećem upisnom roku školske 2023/2024. godine.
 • 2 mesta na teret budžeta za studente koji se upisuju po afirmativnim merama
  • 1 mesto za studenta romske nacionalne manjine i
  • 1 mesto za studenta državljanina Republike Srbiјe koјi јe srednju školu završio u inostranstvu školske 2022/23

TREĆI KONKURSNI ROK traje od 21. do 28. septembra 2023. godine.

Prijavljivanje kandidata 21. i 22. septembra
od 1000 do 1300
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 22. septembra
do 1800
Polaganje prijemnog ispita po grupama 25. septembra
u 1100
Objavljivanje jedinstvene rang liste 26. septembra
do 1800
Podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse.
27. septembra
od 1000 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 27. septembra
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
27. septembra
od 1200 do 1300
Rešavanje po žalbi 27. septembra
od 1300 do 1500
Objavljivanje konačne rang liste 27. septembra
do 1800
Upis primljenih kandidata 28. septembra
od 900 do 1300

Dokumenta koja se podnose uz prijavu na konkurs

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE ovih dokumenata, i to:

 • svedočanstva svih godina završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije.

Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara.

Dodatna dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs po osnovu afirmativnih mera vlade Republike Srbije

Za osobe sa invaliditetom jedan od sledećih dokumenata:
 • Rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja
 • Rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć
 • Mišljenje Interresorne komisije (Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu/učeniku/odraslom)
 • Preporuku Udruženja studenata sa hendikepom (kandidati kojima nije rađena procena telesnog oštećenja i koji nisu korisnici prava na dodatak za tuđu negu i pomoć, dostavljaju medicinsku dokumentaciju Udruženju studenata koje daje preporuku odgovarajućem fakultetu. Medicinska dokumentacija mora biti izdata od nadležne zdravstvene institucije i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se iz lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način hendikep/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje).
Za pripadnike romske nacionalne manjine potrebno je dostaviti preporuku koju daje Nacionalni savet romske nacionalne manjine. Uz preporuku potrebno je predati i Izjavu koju možete dobiti u školi ili preuzeti na linkovima ispod.

Preporuka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Potpisana izjava da je kandidat romske nacionalnosti (kandidat je mora potpisati lično)

Izjava - Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Državljani Republike Srbije koji su školske 2022/2023. godine srednju školu završili u inostranstvu podnose Rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju. Ako rešenje nije izdato, onda se podnosi dokaz da su dokumenta predata na nostrifikaciju.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

AKADMEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD-VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a

Račun broj: 840-2115666-34

Poziv na broj: T51

Kandidati su dužni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Pitanja za prijemni 2023.

Literatura za prijemni ispit
(O eventualnim izmenama u navedenoj literaturi kandidati će biti blagovremeno obavešteni)

STRANI JEZIK

(1) ENGLESKI JEZIK

 • Boris Hlebec, Gramatika Engleskoh jezika (za srednje škole), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, najnovije izdanje.
 • Gordana Grba, Karin Radovanović - BETTER ENGLISH 2, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, najnovije izdanje.

(2) NEMAČKI JEZIK

 • Đ. Mota, V. Nikolovski, G. Montali, D. Mandeli, N. Černohaus Linzi, direkt 4, udžbenik i radna sveska. Nemački jezik za četvrti razred gimnazije i srednjih stručnih škola. Osma godina učenja. Srpsko izdanje: Izdavačka kuća „Klett“ d.o.o., Beograd, 2012.
 • Đukanović, J., Durbaba, O.: Gramatika nemačkog jezika za srednje škole. Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.

(3) FRANCUSKI JEZIK

 • Nada Petrović, Veran Stanojević, DE QUOI PARLE-T-ON AUJOURD' HUI? FRANCUSKI JEZIK ZA IV RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, sva izdanja.,
ili
 • Danica Pavlović, Marija Džunić - Drinjaković, Ljiljana Đurić, FRANCUSKI JEZIK (kao prvi strani jezik) ZA IV RAZRED EKONOMSKE I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, sva izdanja.

(4) RUSKI JEZIK

 • Dojčilo Rudan - ДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ! GRAMATIČKA VEŽBANJA ZA III I IV RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2002.
 • Marija Mežinski, Aleksandar Terzić, RUSKI JEZIK ZA IV RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002. i novija izdanja.
ili
 • Bogdanka Aleksić, Milan Bogdanović, Bogoljub Stanković, RUSKI JEZIK ZA IV RAZRED EKONOMSKE I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1996.
 • Predrag Piper, Vučina Raičević, Andrej Tarasjev — RUSKI JEZIK ZA IV RAZRED GIMNAZIJE I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2001.,

STRUČNI PREDMET

(1) AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE

 • Čeperković Jelena, Todorović Vesna, Tripković Ljiljana, Agencijsko i hotelijersko poslovanje za prvi razred srednje stručne škole za obrazovne profile turističko-hotelijerski tehničar i turistički tehničar, Zavod za udžbenike, Beograd, 2021
 • Popesku Jovan, Nikolić Miodrag, Zečević Bojan, Agencijsko i hotelijersko poslovanje za 2. razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008 (i novija izdanja)
 • Popesku Jovan, Nešić Milorad, Nikolić Miodrag, Agencijsko i hotelijersko poslovanje za 3. razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007 (i novija izdanja)
 • Čačić Krunoslav, Popesku Jovan, Nikolić Miodrag, Agencijsko i hotelijersko poslovanje za 3. razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2002 (i novija izdanja)

(2) OSNOVI EKONOMIJE

 • Dragana Bogdanović i Gordana Ivanišević: "Osnovi ekonomije" za prvi razred ekonomske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, izdanje 2016.
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni ispit su:
  II. PROCES DRUŠTVENE PROIZVODNJE: (1. Proizvodnja, 3. Osnovni faktori (inputi i autputi) proizvodnje, 8. Pravilnosti i principi privrednog života - produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost.
  III. OSNOVNI POJMOVI O DRUŠTVENOJ PROIZVODNJI: (4. Društveni bruto (domaći) proizvod, društveni proizvod i nacionalni dohodak, produktivnost i intenzivnost rada, 7. Društvena reprodukcija i njeni oblici).
  IV. ROBNA PROIZVODNJA I NJENE ZAKONITOSTI: (7. Novac i njegove funkcije, 8. Metalni, papirni i kreditni novac, 9. Inflacija i deflacija, 10. Paritet i devizni kurs, 11. Devalvacija i revalvacija, 15. Tržište i mehanizam ispoljavanja zakona vrednosti - ponuda i tražnja).
 • Dragoljub Dragišić, Bogdan Ilić, Branko Medojević, Milovan Pavlović, "Osnovi ekonomije" (za drugi razred ekonomske škole), Zavod za udžbenike, izdanje 2013.
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni ispit su:
  I. ROBNI PROIZVOĐAČ I NJEGOVA REPRODUKCIJA (3.Proizvodna funkcija, 8. Troškovi proizvodnje i cena koštanja robnog proizvođača (troškovi, fiksni, varijabilni, ukupni, granični ili marginalni), 9. Različiti motivi poslovanja robnog proizvođača (profit i maksimiranje profita, profit kao motivacija poslovanja).
  II. NACIONALNI DOHODAK KAO MATERIJALNA OSNOVA RASPODELE U SAVREMENOJ PRIVREDI: 2. Najamnina kao oblik dohotka- visina i oblici najamnine, 3. Različiti oblici plasmana kapitala - troškovi prometa, marža i rabat, zajmovni kapital, kamata, kamatna stopa, bankarski kapital i tarifa, akcijski kapital, cena akcija i dividenda, vrste i značaj hartija od vrednosti (obveznice i akcije), zemljišna renta.
  III. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROCESA REPRODUKCIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU (1.4. Osnovne karakteristike proizvodne i tržišne strukture - slobodna (potpuna) tržišna konkurencija, monopol i monopolistička konkurencija (osnovna obeležja).
 • Stevan Devetaković, Biljana Jovanović-Gavrilović, Gojko Rikalović "Osnovi ekonomije" (za treći razred ekonomske škole), Zavod za udžbenike, izdanje 2013.
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni ispit su:
  II. PRIVREDNI RAZVOJ (1. Privredni razvoj i privredni rast, 2. Činioci privrednog razvoja).
  V. RAZVOJNA POLITIKA I INVESTICIJE (1. Pojam, vrste i funkcije investicija, 2. Područja i kokmponente privrednog sistema).
 • Milorad Unković: "Osnovi ekonomije" (za četvrti razred ekonomske škole), Zavod za izdavanje udžbenika, izdanje 2012.
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni ispit su:
  III. PLATNI BILANS (1. Platni bilans, 2. Vrste transakcija u platnom bilansu).
  IV. DEVIZNI KURSEVI (1. Devizni kurs, 2. Vrste deviznih kurseva)
  V. MEĐUNARODNO KRETANJE KAPITALA (Portfolio i direktne strane investicije).

(3) GEOGRAFIJA

 • Vladimir Stojanović, Bojan Đerčan, Milica Solarević, GEOGRAFIJA za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd, 2021.
 • Milka Bubalo Živković, Bojan Đerčan, GEOGRAFIJA ZA III RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2021.

Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.

Strani državljanin plaća školarinu u iznosu od 800 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati podnose priznatu diplomu o zvršenom srednjem obrazovanju.

Prilikom upisa, kandidati su dužni da Školi podnesu priznata dokumenta i sledeće dokaze:

 • da su zdravstveno osigurani,
 • da vladaju srpskim jezikom, što se dokazuje uverenjem ovlšćene instutucije.

Pripadnici Srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu se školovati u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i građani Republike Srbije.

Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu da je nostrifikacija započeta. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske i bivše Republike Srpske Krajine konkurišu bez nostrifikacije. Susedne zemlje u ovom smislu su: Mađarska, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora.

Kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju overenom pisanom izjavom.

Dokumenta za upis

Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:
 1. ORIGINALNA DOKUMENTA
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude starije od 6 meseci),
  • izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom.
 2. Troškovi upisa 3.500,oo dinara uplatom na žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T56
 3. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 3,5 x 4,5 cm
 4. Fotokopija lične karte
 5. Dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 25.000 dinara za studente koji plaćaju školarinu (samofinansirajući studenti) uplatom na žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T52
 6. Članarina za Zdravstveno potporno udruženje za školsku 2023/24 godinu 400,00 dinara plaća se u gotovini na dan upisa.
 7. Dokaz o uplati članarine za Studentsku konferenciju Akademija strukovnih studija Srbije (SKASSS) u iznosu od 100,00 dinara uplatom na žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T56
 8. Indeks i ŠV obrazac (dobijaju se u Školi).

SVE UPLATE SE VRŠE ODVOJENO

Testovi sa rešenjima

PRIJEMNI ISPIT 2023.

Ovde se nalaze testovi sa prijemnog ispita 2023 godine, sa obeleženim tačnim odgovorima. Svi dokumenti su u PDF formatu.