Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2024/2025. godine
17. jun 2024.

Prijavljivanje kandidata će se obaviti od 20. do 26. juna prema sledećem rasporedu:

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE (neoverene) ovih dokumenata, i to:

Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati (uplatnicu) naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7.000,00 dinara.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

AKADMEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD-VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA

Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a

Račun broj: 840-2115666-34

Poziv na broj: T51

Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

Kandidati koji konkurišu po osnovu afirmativnih mera potrebno je da donesu dokaze da pripadaju određenoj kategoriji:Za osobe sa invaliditetom jedan od sledećih dokumenata:

Za pripadnike romske nacionalne manjine potrebno je dostaviti preporuku koju daje Nacionalni savet romske nacionalne manjine. Uz preporuku potrebno je predati i Izjavu koju možete dobiti u školi ili preuzeti na sledećem href="http://www.visokaturisticka.edu.rs/docs/izjava_romske_nacionalnosti.docx">linku.

Državljani Republike Srbije koji su školske 2023/2024. godine srednju školu završili u inostranstvu podnose Rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju. Ako rešenje nije izdato, onda se podnosi dokaz da su dokumenta predata na nostrifikaciju.

Konkurs