Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine
19. sep 2019.

Prijavljivanje kandidata će se obaviti 24. septembra od 900 do 1300 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE (neoverene) ovih dokumenata, i to: Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati (uplatnicu) naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
Račun broj: 840-2056666-09
Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita.