Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd


ISPITNA PITANJA SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA

Predmetni nastavnk: dr Branislav Rabotić

 1. Održivi razvoj turizma
 2. Pojam i definicija selektivnih oblika turizma
 3. Karakteristike i obim selektivnih oblika turizma
 4. Motivacija u selektivnim oblicima turizma
 5. Turistički doživljaj u selektivnim oblicima turizma
 6. Pojam ekoturizma
 7. Principi ekoturizma
 8. Koncepti ekoturizma
 9. Pojam interpretacije
 10. Ekodestinacija i ekonaselje
 11. Ekoturistička „industrija“
 12. Ekoturističko vođenje
 13. Pojam i definicija ruralnog turizma
 14. Vrste i proizvodi ruralnog turizma
 15. Agroturizam
 16. Receptivna ponuda u ruralnom turizmu
 17. Turisti i ruralni turistički doživljaj
 18. Održivost ruralnog turizma
 19. Pojam i specifičnosti lovnog turizma
 20. Održivost lovnog turizma
 21. Lovišta i nelovne površine
 22. Lovno–turistički objekti

 23. Sport i turizam
 24. Kategorije sportskog turizma
 25. Sportske manifestacije
 26. Avanturistički turizam
 27. Ekstremne sportske aktivnosti
 28. Koncept flow doživljaja
 29. Biciklistički turizam
 30. Definicije zdravstvenog turizma
 31. Koncepti i tipologije zdravstvenog turizma
 32. Banjski (spa) turizam
 33. Medicinski turizam
 34. Wellness turizam
 35. Volonterski turistički doživljaj
 36. Koncept volonterskog turizma
 37. Volonterski projekti i radni kampovi
 38. Pojam poslovnog turizma
 39. Vrste i karakteristike poslovnog turizma
 40. Konferencije i kongresi
 41. Kongresni biro
 42. Izložbe i sajmovi
 43. Incentive putovanja

 44. Pojam i tipologija događaja
 45. Festivali i karnevali
 46. Festivali lokalnih zajednica
 47. Motivi za posetu događajima
 48. Koncept religijskog turizma
 49. Nastanak i tipologija religijskih atrakcija
 50. Hodočašće
 51. Spiritualni turizam
 52. Urbani turizam kao savremeni fenomen
 53. Tipologija destinacija urbanog turizma
 54. Resursi urbanog turizma
 55. City break kao oblik urbanog turizma
 56. Organizovana razgledanja kao specifična ponuda u urbanom turizmu
 57. Vrste kulture u turizmu
 58. Pojam i principi kulturnog turizma
 59. Tipologija kulturnih turista
 60. Turizam baštine (nasleđa)
 61. „Evropska prestonica kulture“ i „Put kulture“
 62. Interpretacija kulturnog nasleđa
 63. Umetnički turizam
 64. Kreativni i hobi turizam
 65. Hrana i turizam
 66. Tipologija gastronomskih turista
 67. Gastronomski turistički doživljaj
 68. Vinski turizam
 69. „Vinski put“ i destinacije
 70. Motivi i doživljaj vinskih turista
 71. Pojam mračnog turizma
 72. Mračni turizam u praksi
 73. Koncepti mračnog turizma
 74. Tipologija atrakcija mračnog turizma
 75. Interpretacija u mračnom turizmu

I kolokvijum: pitanja 1-22 (Opšti deo, Ekoturizam, Ruralni turizam, Lovni turizam).
II kolokvijum: pitanja 22-43 (Sportski i avanturistički turizam, Zdravstveni turizam, Volonterski turizam, Poslovni turizam).
Usmeni ispit: pitanja 44-75 (Turizam događaja, Gastronomski i vinski turizam, Urbani turizam, Kulturni turizam, Religijski i spiritualni turizam, Mračni turizam).

Osnovna literatura: dr Branislav Rabotić: Selektivni oblici turizma, VTŠ, Beograd 2012.