Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

MENADZMENT U SAOBRAĆAJU / SAOBRAĆAJ I TURIZAM

dr Nebojša Kolarić

I

 1. DEFINISANJE SAOBRAĆAJA KAO ČETVRTE OBLASTI MATERIJALNE PROIZVODNJE
 2. TEORIJE O FUNKCIJAMA SAOBRAĆAJA
 3. FUNKCIONALNA ULOGA SAOBRAĆAJA KAO IZVOR CILJEVA I SADRŽAJA FUNKCIJA UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJNIM SISTEMOM
 4. ULOGA SAOBRAĆAJA KAO DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE I FUNKCIJA DRŽAVE U UPRAVLJANJU SAOBRAĆAJNIM SISTEMOM
 5. TEORIJSKI KONCEPTI LOGISTIKE I FIZIČKE DISTRIBUCIJE
 6. LOGISTIČKI SISTEM FIZIČKE DISTRIBUCIJE
 7. TEHNOLOŠKI PODSISTEM FIZIČKE DISTRIBUCIJE
 8. KANALI FIZIČKE DISTRIBUCIJE
 9. NOSIOCI FIZIČKE DISTRIBUCIJE
 10. LOGISTIČKI SISTEM TRANSPORTA KAO OSNOVNI NOSILAC FIZIČKE DISTRIBUCIJE
 11. IZBOR TRANSPORTNOG KANALA
 12. IZBOR TRANSPORTNE TEHNOLOGIJE
 13. IZBOR NOSILACA TRANSPORTNE FUNKCIJE
 14. UTICAJ PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA NA NORMALNE TOKOVE PROCESA REPRODUKCIJE ( U ORGANIZACIJI AGLOMERACIJSKOG SAOBRAĆAJA)
 15. UTICAJ PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA NA UKUPNE TOKOVE DRUŠTVENOG ŽIVOTA ( U ORGANIZACIJI AGLOMERACIJSKOG SAOBRAĆAJA)
 16. DEFINISANJE LOGISTIČKOG SISTEMA MEĐUAGLOMERACIJSKOG PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA
 17. SADRŽAJ FUNKCIJA ORGANIZACIJE MEĐUAGLOMERACIJSKOG PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA

II

 1. KARAKTER USLUGE KAO PROIZVODA I PREDMETA RAZMENE NA TRŽIŠTU
 2. KARAKTER TEHNOLOŠKOG PROCESA RADA U SAOBRAĆAJU
 3. TEHNIČKA STRUKTURA TRANSPORTNIH SREDSTAVA PREMA ULOZI U PROCESU TRANSPORTA
 4. TEHNIČKA STRUKTURA TRANSPORTNIH SREDSTAVA PREMA STEPENU INTEGRALNOSTI U PROCESU TRANSPORTA
 5. PRISUTNOST KORISNIKA USLUGA U PROCESU RADA U SAOBRAĆAJU
 6. TENDENCIJE RAZVOJA SAOBRAĆAJNOG SISTEMA
 7. EKONOMSKI I ORGANIZACIONI KONCEPTI HARMONIZACIJE SAOBRAĆAJNOG SISTEMA
 8. SAOBRAĆAJNO EKONOMSKE I GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE EVROPSKOG SAOBRAĆAJNOG SISTEMA
 9. EKONOMSKE I ORGANIZACIONE PRETPOSTAVKE IZJEDNAČAVANJA USLOVA KONKURENJCIJE I HARMONIZACIJE SAOBRAĆAJNOG SISTEMA
 10. KONKURENTSKI ODNOSI I PODELA RADA NA SAOBRAĆAJNOM TRŽIŠTU
 11. MAKROLOGISTIČKA ORGANIZACIONA STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG SISTEMA I PREDUZEĆA PO DELATNOSTIMA
 12. STRUKTURA I KARAKTERISTIKE DIFERENCIRANJA SAOBRAĆAJNIH PREDUZEĆA PO GRANAMA SAOBRAĆAJA
 13. OSNOVNE KARAKTERISTIKE POJEDINIH VRSTA SAOBRAĆAJNIH PREDUZEĆA PO GRANAMA SAOBRAĆAJA
 14. PREDUZEĆA U GRANAMA SAOBRAĆAJA STRUKTURE ČVRSTIH SPREGA
 15. PREDUZEĆA U GRANAMA SAOBRAĆAJA FLEKSIBILNE STRUKTURE

III

 1. RAZVOJNE FAZE UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJNIM SISTEMOM
 2. FUNKCIJE DRŽAVE U UPRAVLJANJU SAOBRAĆAJNOM SISTEMOM
 3. INVESTICIONE FUNKCIJE USKLAĐIVANJA RAZVOJA SAOBRAĆAJA SA POTREBAMA PRIVREDE I DRUŠTVA
 4. FUNKCIJE KOORDINACIJE ODNOSA IZMEĐU SAOBRAĆAJNIH GRANA NA SAOBRAĆAJNOM TRŽIŠTU
 5. EKONOMSKE FUNKCIJE IZJEDNAČAVANJA USLOVA KONKURENCIJE NA SAOBRAĆAJNOM TRŽIŠTU
 6. TEORIJSKI KONCEPTI UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJNIM PREDUZEĆIMA
 7. SISTEM UPRAVLJANJA PRIVATNIM SAOBRAĆAJNIM PREDUZEĆEM
 8. SISTEM UPRAVLJANJA DRŽAVNIM SAOBRAĆAJNIM PREDUZEĆEM

IV

 1. FAKTORI TRAŽNJE ZA USLUGAMA ROBNOG SAOBRAĆAJA I MERE POSLOVNE POLITIKE
 2. PRIVREDNI RAZVOJ I STRUKTURNE PROMENE U TRAŽNJI ZA SAOBRAĆAJNIM USLUGAMA ROBNOG SAOBRAĆAJA
 3. TERITORIJALNI RAZMEŠTAJ PRIVREDE KAO FAKTOR TRAŽNJE ZA SAOBRAĆAJNIM USLUGAMA
 4. SAOBRAĆAJNO GEOGRAFSKI POLOŽAJ U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU KAO FAKTOR TRAŽNJE ZA SAOBRAĆAJNIM USLUGAMA
 5. FAKTORI TRAŽNJE ZA USLUGAMA PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA I MERE POSLOVNE POLITIKE
 6. UTICAJ FAKTORA PRIVREDNOG RAZVOJA NA TRAŽNJU ZA SAOBRAĆAJNIM USLUGAMA PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA
 7. FAKTORI DEMOGRAFSKOG RAZVOJA I NJIHOV UTICAJ NA TRAŽNJU ZA USLUGAMA NA TRŽIŠTU PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA
 8. FAKTORI PONUDE KAPACITETA I SAOBRAĆAJNIH USLUGA
 9. KARAKTERISTIKE RAZVOJA STRUKTURE TRANSPORTNIH KAPACITETA KAO FAKTOR PONUDE SAOBRAĆAJNIH USLUGA
 10. USLOVI KONKURENCIJE KAO FAKTOR PONUDE USLUGA NA SAOBRAĆAJNOM TRŽIŠTU
 11. TEHNIČKI USLOVI KONKURENCIJE KAO FAKTOR PONUDE SAOBRAĆAJNIH USLUGA
 12. EKONOMSKI USLOVI KONKURENCIJE KAO FAKTOR PONUDE SAOBRAĆAJNIH USLUGA

V

 1. DEFINISANJE RAZVOJNE I POSLOVNE POLITIKE SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 2. RAZVOJNA POLITIKA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 3. POSLOVNA POLITIKA SAOBRAĆAJNOG PREDZUZEĆA
 4. ORGANIZACIJA ISTRAŽIVANJA SAOBRAĆAJNOG TRŽIŠTA
 5. METODI ISTRAŽIVANJA SAOBRAĆAJNOG TRŽIŠTA
 6. METODI I SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA ROBNOG SAOBRAĆAJA
 7. STRUKTURNA ANALIZA ROBNOG SAOBRAĆAJA
 8. REGIONALNA ANALIZA ROBNOG SAOBRAĆAJA
 9. VREMENSKA ANALIZA ROBNOG SAOBRAĆAJA
 10. METODI I SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA
 11. STRUKTURNA ANALIZA PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA PO MOTIVIMA PUTOVANJA
 12. REGIONALNA ANALIZA PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA
 13. VREMENSKA ANALIZA PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA
 14. PLANIRANJE RAZVOJNE I POSLOVNE POLITIKE SAOBRAĆAJNIH PREDUZEĆA
 15. PROGNOZA I KVANTITATINO UTVRĐIVANJE TRAŽNJE ZA SAOBRAĆAJNIM USLUGMA
 16. KVANTITATIVNO UTVRĐIVANJE PARAMETARA OBIMA SAOBRAĆAJA
 17. MODELI PROGNOZE OBIMA SAOBRAĆAJA
 18. PLANIRANJE RAZVOJA POSLOVANJA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 19. UTVRĐIVANJE POLAZNIH OSNOVA ZA PLANIRANJE I IZRADA PLANOVA U SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU
 20. UTVRĐIVANJE MERA ZA REALIZACIJU PLANOVA U SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU
 21. KONTROLA I KOORDINACIJA IZVRŠENJA PLANOVA U SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU
 22. ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJNO TEHNOLOŠKIH FUNKCIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 23. ORGANIZACIJA PRIPREME PROIZVODNJE SAOBRAĆAJNIH USLUGA
 24. POJAM I FUNKCIJA REDA VOŽNJE
 25. IZRADA REDA VOŽNJE
 26. ORGANIZACIJA TEHNOLOGIJE SAOBRAĆAJA
 27. ORGANIZACIJA TEHNOLOGIJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
 28. ORGANIZACIJA TEHNOLOGIJE U GRANAMA SAOBRAĆAJA FLEKSIBILNE STRUKTURE
 29. ORGANIZACIJA INTERMODALNOG KOMBINOVANOG SAOBRAĆAJA
 30. ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA
 31. POJAM I FUNKCIJA ODRŽAVANJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA
 32. ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA
 33. ORGANIZACIJA TEHNIČKE KONTROLE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
 34. ORGANIZACIJA KOMERCIJALNOG POSLOVANJA PRODAJE USLUGA
 35. ORGANIZACIJA FUNKCIJE NABAVNE LOGISTIKE U SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU
 36. ORGANIZACIJA KOMERCIJALNIH FUNKCIJA PRODAJE USLUGA U SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU
 37. TARIFSKI POSLOVI UTVRĐIVANJA SISTEMA I POLITIKE CENA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 38. KOMERCIJALNI POSLOVI PRODAJE USLUGA

VI

 1. EKONOMIJA OSNOVNIH SREDSTAVA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 2. TEHNIČKA STRUKTURA TRANSPORTNIH KAPACITETA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 3. KAPACITET TRANSPORTNIH SREDSTAVA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 4. KARAKTERISTIKE REPRODUKCIJE TRANSPORTNIH KAPACITETA
 5. EKONOMIJA OBRTNIH SREDSTAVA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 6. FUNKCIJA RADNIKA I KARAKTERISTIKE TROŠENJA RADNE SNAGE U SAOBRAĆAJU
 7. USLOVI RADA I REPRODUKCIJE RADNE SNAGE U SAOBRAĆAJU
 8. POJAM I FUNKCIJA TROŠKOVA U POSLOVANJU SAOBRAĆAJNIH PREDUZEĆA
 9. STRUKTURA TROŠKOVA U FUNKCIJI ANALIZE EKONOMIJE POSLOVANJA I KONTROLE TROŠKOVA
 10. OSNOVNA STRUKTURA TROŠKOVA PO ČINIOCIMA PROCESA PROIZVODNJE U SAOBRAĆAJU
 11. STRUKTURA TROŠKOVA PO MESTIMA NASTANKA I NOSIOCIMA TROŠKOVA U SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU
 12. STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA U FUNKCIJI UPRAVLJANJA MARKETINGOM U SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU
 13. STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA U FUNKCIJI PODELE RADA NA SAOBRAĆAJNOM TRŽIŠTU
 14. TEORIJA MARGINALNIH TROŠKOVA U FUNKCIJI UTVRĐIVANJA PONUDE I CENA USLUGA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 15. STRUKTURA I DIMAMIKA TROŠKOVA U ZAVISNOSTI OD STEPENA KORIŠĆENJA KAPACITETA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 16. EKONOMSKI EFEKTI POVEĆANJA STEPENA KORIŠĆENJA KAPACITETA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 17. STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA U FUNKCIJI RAZVOJA KAPACITETA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 18. KALKULACIJA TROŠKOVA KAO INSTRUMENT POSLOVNE POLITIKE SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
 19. FORMIRANJE STRUKTURE TROŠKOVA I KALKULACIJA CENA U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU
 20. EFIKASNOSTI KORIŠĆENJA TRANSPORTNIH KAPACITETA U FUNKCIJI KALKULACIJE CENA
 21. METODI MERENJA KVALITETA EKONOMIJE SAOBRAĆAJNE USLUGE
 22. METODI MERENJA I ANALIZE PRODUKTIVNOSTI RADA U SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU
 23. METODI MERENJA I ANALIZE EKONOMIČNOSTI PROIZVODNJE U SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU
 24. METODI MERENJA I ANALIZE RENTABILNOSTI SAOBRAĆAJA

VII

 1. DEFINISANJE I CILJEVI SAOBRAĆAJNE POLITIKE
 2. USKLAĐIVANJE RAZVOJA SAOBRAĆAJA SA POTREBAMA PRIVREDE I DRUŠTVA KAO CILJ SAOBRAĆAJNE POLITIKE
 3. FORMIRANJE OPTIMALNE STRUKTURE SAOBRAĆAJNOG SISTEMA KAO CILJ SAOBRAĆAJNE POLITIKE
 4. SNIŽENJE TRANSPORTNIH TROŠKOVA PRIVREDE I DRUŠTVA KAO CILJ SAOBRAĆAJNE POLITIKE
 5. RACIONALIZACIJA POTROŠNJE ENERGIJE KAO CILJ SAOBRAĆAJNE POLITIKE
 6. ZAŠTITA KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE KAO CILJ SAOBRAĆAJNE POLITIKE
 7. BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA KAO CILJ SAOBRAĆAJNE POLITIKE
 8. STRUKTURA I PRAVCI MERA SAOBRAĆAJNE POLITIKE
 9. INVESTICIONE MERE USKLAĐIVANJA RAZVOJA SAOBRAĆAJA SA POTREBAMA PRIVREDE I DRUŠTVA
 10. MERE SAOBRAĆAJNE POLITIKE U PRAVCU REGULISANJA ODNOSA IZMEĐU SAOBRAĆAJNIH GRANA NA SAOBRAĆAJNOM TRŽIŠTU
 11. MERE SAOBRAĆAJNE POLITIKE ZA SNIŽENJE TRANSPORTNIH TROŠKOVA
 12. MERE SAOBRAĆAJNE POLITIKE U PRAVCU RACIONALIZACIJE POTROŠNJE ENERGIJE
 13. MERE SAOBRAĆAJNE POLITIKE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Literatura: MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU, dr Nebojša Kolarić, Visoka turistička škola strukovnih studija, 2007. god.