Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd


RAČUNOVODSTVO U TURIZMU

dr Zoran Milenković

Spisak ispitnih pitanja iz Računovodstva u turizmu

 1. Pojam i zadaci računovodstva.
 2. Da li se računovodstvo može smatrati informacionim sistemom?
 3. Kakva je razlika između računovodstva i knjigovodstva?
 4. Kome su namenjene informacije koje pruža računovodstvo?
 5. Kakva je razlika između finansijskog i upravljačkog računovodstva?
 6. Zašto investitore interesuju informacije koje pruža računovodstvo?
 7. Šta se smatra neto, a šta bruto imovinom preduzeća?
 8. Kada bi bruto imovina preduzeća bila jednaka neto imovini?
 9. Zbog čega je aktiva jednaka pasivi?
 10. Pojam, ciljevi i zadaci knjigovodstva.
 11. Predmet knjigovodstva i računovodstva. Šta je uži, a šta širi pojam?
 12. Načelo dvostranog obuhvatanja poslovnih promjena
 13. Načelo poslovne jedinice
 14. Načelo kontinuiteta poslovanja.
 15. Načelo novčanog merila.
 16. Načelo istorijskog troška.
 17. Načelo uzročnosti.
 18. Načelo opreznosti.
 19. Uticaj ekonomskih promjena na imovinu preduzeća.
 20. Zbog čega se vrši podvajanje prihoda i rashoda po osnovu prodaje od ostalih prihoda i rashoda?
 21. Koje sve ekonomske promene menjaju visinu sopstvenog kapitala?
 22. Zbog čega se vrši raščlanjivanje bilansa na račune?
 23. Kako biste objasnili suštinu računa?
 24. Koje informacije pruža račun o računovodstvenoj kategoriji ili njenom delu koji se vodi?
 25. Šta je promet računa, a šta saldo računa?
 26. Koji se računi označavaju kao aktivni i koja su pravila za obuhvatanje promena na ovim računima?
 27. Koji od navedenih računa su pasivni računi: blagajna, dobavljači, tekući račun, sopstveni kapital, materijal, dugoročni krediti, kupci?
 28. Preko kojih računa se vrši zaključak računa stanja i računa uspeha?
 29. Šta pokazuje dugovni saldo računa Izravnjanja?
 30. Raščlanjivanje bilansa na račune.
 31. Zaključak računa i sastavljanje bilansa iz računa.
 32. Po čemu se globalna procedura razlikuje ako se ona odnosi na novoosnovano preduzeće od globalne procedure koja se javlja kod preduzeća koje već posluje?
 33. Šta je inventar imovine i zbog čega njegovo sastavljanje prethodi izradi bilansa?
 34. Koje informacije o ekonomskim promenama se mogu naći u dnevniku?
 35. Koja knjigovodstvena dokumenta se označavaju kao sopstvena eksterna dokumentacija?
 36. Kako se povezuju dnevnik i knjigovodstvena dokumenta?
 37. Kada se pristupa izradi zaključnog lista?
 38. Da li postoji razlika u pogledu sadržine izmedju dnevnika i glavne knjige?
 39. Koji računi se označavaju kao analitički računi?
 40. U kakvom se medjusobnom odnosu nalaze sintetički i njegov analitički račun?
 41. Inventar imovine u sistemu dvojnog knjigovodstva.
 42. Pojam i značaj bilans stanja.
 43. Pojam i značaj knjigovodstvene dokumentacije?
 44. Dnevnik i koje kolone ima?
 45. Glavna knjiga.
 46. Pomoćne knjige.
 47. Predzaključna knjiženja.
 48. Zaključni list.
 49. Formalan zaključak knjiga.
 50. Godišnji obračun.
 51. Princip potpunosti i ažurnosti.
 52. Principi hronološkog reda i mogućnosti provere.
 53. Principi javnosti, materijalne ispravnosti i ekonomičnosti.
 54. Greške u knjigovodtsvu i njihovo ispravljanje.
 55. Jednoobrazno knjigovodstvo, kontni okvir.
 56. Kontni okvir po bilansnom principu.
 57. Kontni okvir po funkcionalnom principu.
 58. Prilagođavanje sistema dvojnog knjigovodstva
 59. Principi vrednovanja sredstava, kapitala i obaveza
 60. Koje su osnovne odlike osnovnih sredstava?
 61. Koja se osnovna sredstva označavaju kao osnovna sredstva u pripremi?
 62. Kako na uspeh preduzeća utiče držanje sredstava van upotrebe?
 63. Na koji način se najčešće pribavljaju osnovna sredstva?
 64. Koja evidencija pruža informacije o nabavnoj i optisanoj vrednosti osnovnih sredstava po grupama?
 65. Putem koje evidencije se mogu obezbijediti podaci o tome kome su povjerena osnovna sredstva na korišćenje?
 66. Iz kojih se izvora može finansirati nabavka osnovnih sredstava?
 67. Šta čini nabavnu vrijednost osnovnog sredstva stečenog kupovinom?
 68. Koja se knjigovodstvena dokumenta javljaju pri kupovini osnovnih sredstava?
 69. Šta je privremena gradjevinska situacija za investitora?
 70. Šta znači aktivirati osnovno sredstvo i na osnovu kog dokumenta se ono knjiži?
 71. Šta za preduzeće predstavlja sadašnja vrijednost osnovnih sredstava primljenih bez naknade?
 72. Sopstveni kapital preduzeća – formiranje i promjene kod društva lica
 73. Sopstveni kapital preduzeća – formiranje i promjene u društvima kapitala
 74. Koje su razlike između sopstvenog i pozajmljenog kapitala?
 75. Zbog čega kod inokosnih preduzeća i društava lica nije propisana minimalna visina kapitala potrebnog za osnivanje?
 76. Šta pokazuje promet strane duguje Ličnog računa vlasnika?
 77. Pod uticajem kojih promjena se menja visina Inokosnog kapitala?
 78. Šta pokazuje saldo računa neuplaćeni upisani osnovni kapital?
 79. Kada nastaje u čemu je jednaka visina obaveze po osnovu dugoročnih kredita?
 80. Za koje namjene se koriste kratkoročni krediti i kako se vrši i knjigovodstveno obuhvata otplata ovih kredita?
 81. Na koji način na visinu sopstvenog kapitala djeluje emitovanje gratis akcija?
 82. Na kom računu se obuhvata razlika između više emisione i niže nominalne vrednosti akcija?
 83. Kako se obuhvata razlika između više kupovne i niže nominalne vrednosti poništenih otkupljenih sopstvenih akcija?
 84. Pozajmljeni kapital preduzeća
 85. Ulaganje novčanih sredstava u učešća, ostale HOV i dugoročne plasmane
 86. Knjigovodtsveno obuhvatanje ulaganja u osnovna sredstva.
 87. Pojam i podela materijala.
 88. Definišite materijal, sitan inventar, ambalažu i robu.
 89. Koje evidencije se vode o zalihama materijala, sitnog inventara, ambalaže i robe?
 90. Koja evidencija pruža informacije o vrsti i količini ovih zaliha?
 91. Šta pokazuje dugovni saldo računa Odstupanja od planskih nabavnih cena materijala.
 92. Koji su razlozi za uvodjenje u evidenciju kombinovane nabavne cene?
 93. Šta pokazuje saldo računa Razgraničenje zavisnih troškova nabavke?
 94. Kada se i u skladu sa kojim načelom evidentira materijal na putu?
 95. Kakav tretman imaju troškovi obrade i dorade materijala?
 96. Kakva je sadržina kalkulacije prodajne cene robe?
 97. Koje oblike može imati razlika u ceni?
 98. Kada bi se razlika u ceni mogla izjednačiti sa dobitkom?
 99. U čemu je razlika između rabata i marže kao oblika razlike u ceni?
 100. Zbog čega račun Razlika u ceni ima po pravilu potražni saldo?
 101. Kako komercijalni popusti dobijeni od dobavljača utiču na visinu obaveze prema dobavljačima?
 102. Na koji iznos glasi menica koja se predaje dobavljaču ako je rok dospeća menice duži od uobičajenog roka plaćanja?
 103. Šta pokazuje promet računa Ispravka vrednosti meničnih obaveza?
 104. Obuhvatanje nabavke materijala po stvarnoj nabavnoj vrednosti
 105. Obuhvatanje nabavke materijala po kombinovanoj i planskoj nabavnoj vrednosti.
 106. Nefakturisani materijal, materijal na putu i materijal na obradi i doradi
 107. Nabavka robe.
 108. Izmirenje obaveza prema dobavljačima.
 109. Pojam i podela troškova i rashoda.
 110. Definišite troškove i objasnite uticaj nastanka troška na imovinu preduzeća.
 111. Za koje potrebe se troškovi klasifikuju prema mestu nastanka?
 112. Po kom kriterijumu se troškovi dele na direktne i indirektne?
 113. Definišite rashode i objasnite uticaj rashoda na imovinu preduzeća
 114. Kako se za potrebe finansijskog izveštavanja klasifikuju troškovi?
 115. Zašto se gubici koji nastaju pri prodaji hartija od vrednosti ispod njihove nabavne vrednosti označavaju kao ostali rashodi?
 116. Otpis osnovnih sredstava i metode otpisa
 117. Troškovi materijala – obračun i knjiženje po stvarnim nabavnim cenama.
 118. Troškovi materijala – obračun i knjiženje po planskim nabavnim cenama.
 119. Troškovi proizvodnih i troškovi neproizvodnih usluga
 120. Troškovi zarada
 121. Vremensko razgraničenje troškova
 122. Zbog čega se pri kratkoročnom obračunu rezultata ne može očekivati vremenska i kvantitativna podudarnost isplata i troškova?
 123. U kakvom međusobnom odnosu u jednom obračunskom periodu mogu biti isplate i troškovi?
 124. Koji se troškovi najčešće javljaju kao unapred plaćeni troškovi?
 125. Šta pokazuje dugovni promet računa Razgraničenje troškova reklame?
 126. Kojoj računovodstvenoj kategoriji pripadaju obračunati troškovi?
 127. Šta pokazuje potražni saldo računa Razgraničenje troškova zakupnine?
 128. Koja je ključna razlika između računa preko kojih se razgraničavaju unaprijed plaćeni i obračunati troškovi sa jedne strane i ’’stvarni’’ troškovi s druge strane?
 129. Nabavna vrednost realizovane robe.
 130. Kojoj računovodstvenoj kategoriji pripada Nabavna vrednost prodate robe?
 131. Na osnovu kog knjigovodstvenog dokumenta se knjiži nabavna vrednost prodate robe?
 132. Kako se obračunava visina nabavne vrednosti prodate robe ako se zalihe robe vode po nabavnoj ceni?
 133. Kako se utvrđuje srazmerni deo razlike u ceni koja se odnosi na prodatu robu?
 134. Čemu je jednaka nabavna vrednost prodate robe ako se zalihe robe vode po veleprodajnoj ceni?
 135. Finansijski rashodi
 136. Navedite najčešće finansijske rashode.
 137. Zbog čega se vrši vremensko razgraničavanje kamate na dugoročne kredite?
 138. Kako se knjigovodstveno obuhvataju kamate na kratkoročne kredite koje se plaćaju mesečno?
 139. Kako se knjigovodstveno evidentira kamata po osnovu meničnih obaveza?
 140. Šta je kursna razlika?
 141. Kada nastaju negativne kursne razlike?
 142. Kako se knjigovodstveno obuhvataju pozitivne kursne razlike?
 143. Ostali rashodi, vanredni rashodi
 144. Klasifikacija i vrednovanje prihoda
 145. Objasnite na koji način prihodi deluju na imovinu preduzeća?
 146. Kako se prihodi klasifikuju prema tome po kojoj osnovi nastaju?
 147. Koje su karakteristike poslovnih prihoda?
 148. Kako se utvrđuje visina poslovnih prihoda?
 149. Kako se komercijalni i finansijski popusti dati kupcima deluju na visinu prihoda od prodaje?
 150. Kada prihod od prodaje može da bude priznat ako se prodaja vrši na kredit?
 151. Kada je dopušteno prihod priznati i pre završetka proizvodnje?
 152. Kako se knjigovodstveno obuhvata kamata na dugoročne plasmane?
 153. Koji se prihodi označavaju kao ostali? Navedite primer.
 154. Evidentiranje prihoda.
 155. Obračun periodičnog rezultata po metodi ukupnih troškova
 156. Na koji način treba utvrditi rezultat poslovanja prema metodi ukupnih troškova?
 157. Kako su iskazani poslovni rashodi, a kako poslovni prihodi u bilansu uspeha proizvodnog preduzeća ako se rezultat obračunava metodom ukupnih troškova?
 158. Kako je organizovano knjigovodstvo za potrebe obračuna rezultata metodom ukupnih troškova?
 159. Kakva je veza između glavne knjige I stepena i glavne knjige II stepena?
 160. Koji se račni vode u glavnoj knjizi II stepena?
 161. Kako se utvrđuje promena vrednosti zaliha?
 162. Kada će račun Korekcija vrednosti zaliha imati dugovni saldo?
 163. U kojoj glavnoj knjizi se evidentira promena vrednosti zaliha?
 164. Navedite poslovne rashode i prihode u bilansu uspeha trgovinskog preduzeća sastavljenom po metodi ukupnih troškova.
 165. Koje su prednosti, a koje slabosti metode ukupnih troškova?
 166. Predzaključna knjiženja – korekcija salda računa stanja
 167. Predzaključna knjiženja – dekomponovanje salda aktivno pasivnih računa
 168. Predzaključna knjiženja – vremensko razgraničenje rashoda i prihoda
 169. Predzaključna knjiženja – rashodovanje osnovnih sredstava
 170. Zaključak knjiga.
 171. Zbog čega se na kraju godine vrši formalan zaključak knjiga?
 172. Šta sa svojim saldom pokazije Račun izravnjanja?
 173. Kakva je uloga zaključnog lista u postupku formalnog zaključka knjige?
 174. U kakvom se odnosu nalaze saldo Računa izravnjanja i Računa dobitka i gubitka?
 175. Obračun troškova – sistematski pogonski obračun
 176. Obračun po stvarnim troškovima
 177. Pbračun po planskim troškovima
 178. Suština i vrste kalkulacije cene koštanja
 179. Metode kalkulacije cene koštanja
 180. Obračun periodičnog rezultata po osnovu metode troškova prodatih učinaka
 181. Oblici periodičnog rezultata
 182. Vanknjigovodtsveno utvrđivanje dohotka
 183. Raspodela rezultata, pokriće gubitka
 184. Specifičnosti računovodstva u turizmu.
 185. Mesto, osnovica turističke usluge i račune i druga dokumenta koje izdaju turističke agencije.
 186. Avansno plaćanje i primer obračuna PDV u turističkoj agenciji.
 187. Računovodstveni tretman boravišne takse i turističke naknade. Navesti primer.