Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd


POSLOVNO PRAVO U TURIZMU

Prof. dr Milan Skakun

 1. Pojam radnog prava
 2. Unutrašnji izvori radnog prava
 3. Kolektivni ugovori i opšti akti poslodavca
 4. Međunarodni izvori radnog prava
 5. Predmet radnog prava
 6. Pojam individualnog radnog odnosa
 7. Subjekti i elementi radnog odnosa
 8. Prava i obaveze zaposlenih
 9. Prava i obaveze poslodavca
 10. Zasnivanje radnog odnosa (pojam i subjekti)
 11. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
 12. Ugovor o pravima i obavezama direktora
 13. Pojam i vrste radnog vremena
 14. Prekovremeni i noćni rad
 15. Pojam zarade
 16. Naknade troškova i druga primanja zaposlenih
 17. Zaštita na radu
 18. Odmori i odsustva
 19. Mirovanje radnog odnosa
 20. Izmene ugovora o radu
 21. Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih
 22. Prestanak radnog odnosa
 23. Prestanak radnog odnosa saglasnošću volja subjekata radnog odnosa
 24. Prestanak radnog odnosa protiv volje zaposlenog
 25. Prestanak radnog odnosa po sili zakona
 26. Višak zaposlenih
 27. Fleksibilni oblici radnog angažovanja odnosa prema Zakonu o radu
 28. Zabrana zlostavljanja na radu (mobing)
 29. Zabrana konkurencije poslodavcu (klauzula konkurencije)
 30. Organizacije poslodavaca i zaposlenih i Socijalno ekonomski savet
 31. Kolektivni radni sporovi
 32. Metode za rešavanje kolektivnih radnih sporova
 33. Metode ekonomskog i drugog pritiska (štrajk, bojkot i lok – aut)
 34. Inspekcija rada
 35. Pojam i grane socijalnog osiguranja
 36. Penzijsko i invalidsko osiguranje
 37. Zdravstveno osiguranje
 38. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti