Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА

др. Властимир Вуковић

Први модул

 1. Три најчешћа значења менаџмента?
 2. Битне карактеристике менаџмента?
 3. Доминантни принципи менаџмента?
 4. Дефиниција менаџмента према процесном приступу?
 5. Менаџер – дефиниција и одлике?
 6. Основни принципи менаџмента?
 7. Принцип економије у менаџменту?
 8. Принцип правовремености у менаџменту?
 9. Принцип перманентности у менаџменту?
 10. Принцип субординације у менаџменту?
 11. Принцип јединства команди у менаџменту?
 12. Принцип делегирања овлашћења у менаџменту?
 13. Принцип „распона менаџмента“?
 14. Менаџмент у савременој економији?
 15. Функције менаџмента – појам и врсте?
 16. Планирање као функција менаџмента?
 17. Организовање као функција менаџмента?
 18. Кадрирање као функција менаџмента?
 19. Вођење као функција менаџмента?
 20. Контролисање као функција менаџмента?
 21. Основни типови менаџмента?
 22. Стратешки менаџмент?
 23. Тактички менаџмент?
 24. Оперативни менаџмент?
 25. Хијерархијски нивои менаџмента?
 26. Топ менаџмент – појам и одговорности?
 27. Средњи или тактички менаџмент?
 28. Нижи менаџмент – појам и задаци?
 29. Пројектни менаџери?
 30. Типови менаџмента према делокругу одговорности?
 31. Функционални менаџери?
 32. Линијски менаџери?
 33. Генерални менаџери?
 34. Задаци менаџера?
 35. Активности менаџера?
 36. Менаџери и неменаџери?
 37. Одлике ефективног менаџера?
 38. Улоге менаџера?
 39. Менаџерска знања и вештине?
 40. Коефицијент менаџмента?
 41. Развој менаџера?
 42. Штабни менаџери?
 43. Разлике између лидера и менаџера?
 44. Разлике између иноватора и менаџера?
 45. Интерперсонална улога менаџера?
 46. Концептуалне вештине менаџера?
 47. Техничке вештине менаџера?
 48. Вештине менаџера – вештине обликовања?
 49. Принцип економичности менаџмента?
 50. Принцип ефикасности менаџмента?
 51. Принцип ефективности менаџмента?
 52. Менаџмент у савременој економији?
 53. Плиће организационе структуре?
 54. Дубље организационе структуре?
 55. Информациона улога менаџера?
 56. Комуникативне вештине менџера?
 57. Централизоване организационе структуре?
 58. Едукација менаџера?
 59. Децентрализоване организационе структуре?
 60. Утицај савремене технологије на организациону структуру?
 61. Едукација запослених у предузећу?
 62. Утицај модерне технологије на ефикасност функције контролисања?
 63. Менаџер у улози коректора?

Други модул

 1. Хоризонти ПЕСТ анализе?
 2. Политичко-правно окружење у ПЕСТ анализи?
 3. Економско окружење у ПЕСТ анализи?
 4. Социо-културно окружење у ПЕСТ анализи?
 5. Технолошко окружење у ПЕСТ анализи?
 6. Појам и врсте иновација?
 7. Иновативно окружење – појам и одлике?
 8. Обележја иновативности?
 9. Кључне димензије иновација?
 10. Имитација?
 11. Креативна имитација?
 12. Инвенција и иновација?
 13. Инвенција и имплементација?
 14. Облици иновација (ОЕЦД&Еуростат)?
 15. Нови и модификовани производи?
 16. Иновација процеса?
 17. Иновација организације?
 18. Иновације и ризик?
 19. Детерминанте нивоа ризика иновација?
 20. Радикалне и инкременталне иновације?
 21. Иновације генерисане потребама?
 22. Иновације генерисане технологијом?
 23. Промотивна организациона клима?
 24. Менаџер иновација?
 25. Иновације и креативност?
 26. Одлике индивидуалне креативности?
 27. Животни циклус производа и иновација?
 28. Трансфер технологије?
 29. Предузетништво?
 30. Функција предузетништва и способности?
 31. Особине предузетника?
 32. Психолошке карактеристике предузетника?
 33. Фактори који доприносе стварању предузетника?
 34. Карактеристике предузетника?
 35. Разлике између предузетника и менаџера?
 36. Појам планирања?
 37. Циљеви планирања?
 38. Значај планирања?
 39. Основни елементи планирања?
 40. Три основна питања планирања?
 41. Нужност планирања?
 42. Основна начела (принципи) планирања?
 43. Билансна начела планирања?
 44. Утицај животних околности на стварање предузетника?
 45. Пет врста иновација према Шумпетеру?
 46. Генерисање иновација?
 47. Иновативна клима?
 48. Креативност и иновације?
 49. Предузетничка овлашћења менаџера?
 50. Однос предузетника и менаџера?
 51. Трајност предузетништва?
 52. Дужина животног циклуса производа у савременим условима?
 53. Шта нису иновације према регулативи ЕУ?
 54. Тржишни ризик иновација?
 55. Начело првенства планирања?
 56. Начело доприноса циљевима у планирању?
 57. Начело циљева у планирању?
 58. Начело ефикасности планова?
 59. Модификовање планова?
 60. Одлике добрих планова?
 61. Детаљизација плана?
 62. Предузетник као иноватор?
 63. Значај предузетника за економски развој?

Трећи модул

 1. Нивои планирања и нивои менаџмента?
 2. Стратегијски ниво планирања?
 3. Тактички ниво планирања?
 4. Оперативни ниво планирања?
 5. Типови планирања?
 6. Једнократни планови – појам и врсте?
 7. Програми?
 8. Пројекти?
 9. Трајни планови – појам и типови?
 10. Политике у планирању?
 11. Процедуре у планирању?
 12. Правила у планирању?
 13. Контигенцијски планови?
 14. Фазе процеса планирања?
 15. Временски хоризонти планирања?
 16. Дугорочно планирање?
 17. Средњорочно планирање?
 18. Краткорочно планирање?
 19. Одговорност за планирање?
 20. Визија – појам и компоненте?
 21. Основна идеологија – појам и делови?
 22. Мисија предузећа?
 23. Елементи мисије предузећа?
 24. Циљеви у планирању?
 25. SWOT анализа?
 26. Појам организовања?
 27. Формална и неформална организација?
 28. Хоризонтална и вертикална диференцијација организације?
 29. Одлике хоризонталне организације?
 30. Одлике вертикалне организације?
 31. Савремени трендови организовања?
 32. Основни принципи организације?
 33. Организациона структура предузећа – појам и детерминанте?
 34. Формална организациона структура?
 35. Неформална организациона структура?
 36. Бирократска организација – појам и карактеристике?
 37. Органска организација – појам и карактеристике?
 38. Типови организационих структура?
 39. Функционална организациона структура?
 40. Дивизиона организациона структура?
 41. Мрежна организациона структура?
 42. Матрична организациона структура?
 43. Реинжењеринг предузећа?
 44. Појам контролисања?
 45. Предмет и врсте контроле?
 46. Контрола према начину и времену извођења?
 47. Контрола према критеријум пословне функције?
 48. Основни критеријуми ефективне контроле?
 49. Начела контроле?
 50. Етапе процеса контролисања?
 51. Методе и технике контроле?
 52. Методе финансијске контроле?
 53. Буџетирање и врсте буџета?
 54. Финансијски извештаји?
 55. Управљање готовином?
 56. Нето новчани ток?
 57. Финансијски показатељи (индикатори)?
 58. Показатељи профитабилности?
 59. Профитна маржа?
 60. Показатељи ликвидности?
 61. Показатељи финансијске полуге?
 62. Показатељи пословне активности
 63. Финансијска ревизија?