Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

OSNOVI MENADŽMENTA

dr Snežana Štetić

UDŽBENIK: prof. dr Slobodan Pokrajac i prof. Dr Snežana Štetić (2013), Osnovi menadžmenta, VTŠ

ISPITNA PITANJA

 1. Uvod u menadžment i pojmovna razgraničenja u menadžmentu
 2. Principi menadžmenta
 3. Funkcije menadžmenta
 4. Tipovi i nivoi menadžmenta
 5. Menadžeri i menadžerske aktivnosti
 6. Različite uloge menadžera sa primerima iz turizma
 7. Menadžerska znanja i veštine sa primerima iz turizma
 8. Razvoj i ulaganja u menadžere
 9. Nauka o menadžmentu i njen razvoj
 10. Menadžment bez menadžera
 11. Okruženje i menadžment
 12. PEST analiza
 13. Struktura promene okruženja
 14. Globalizacija
 15. Menadžeri,i promene i otpori promenama
 16. Modeli promena sa primerima iz turizma
 17. Inovacije
 18. Pojam i definicije inovacija
 19. Vrste i principi inovativnosti
 20. Izvor promena u kreativnosti ljudi
 21. Inovacioni pristup i prepreke i otpori inovacijama
 22. Životni ciklus proizvoda i inovacije
 23. Rizici inovacija
 24. Izvori tehnoloških inovacija
 25. Proces usvajanja i vrste tehnoloških inovacija
 26. Transfer tehnologije
 27. Osnovni pristup znanju kao resursu preduzeća
 28. Menadžment znanja
 29. Preduzetništvo i preduzetnici
 30. Karakteristike preduzetnika
 31. Odnos preduzetnika i menadžera
 32. Kutura i liderstvo preduzetnika
 33. Poslovna etika i etički menadžment
 34. Principi etičkog poslovanja
 35. Nivoi etičke odgovornosti
 36. Poslovanje i etički problemi
 37. Korporativna društvena odgovornost i njen koncept i sadržaj
 38. Opšti etički kodeks u turizmu
 39. Planiranje i njeni principi
 40. Nivoi i tipovi planiranja
 41. Faze procesa planiranja
 42. Odgovornost za planiranje
 43. Vizija u procesu planiranja
 44. Misija u procesu planiranja
 45. Ciljevi u procesu planiranja
 46. Strategija i strateško planiranje
 47. SWOT analiza sa primerima iz turizma
 48. Formulisanje strategije na korporativnom i na poslovnom nivou
 49. Predviđanje i metode menadžerskog predviđanja
 50. Preduslov donošenja odluka i vrste odluka sa primerima iz turizma
 51. Pojam, definicija i osobine organizovanja
 52. Organizacija i menadžment
 53. Osnovni principi organizovanja
 54. Organizaciona struktura preduzeća
 55. Organizaciona kultura
 56. Osnovne funkcije menadžmenta ljudskih potencijala
 57. Pojam i sadržaj vođenja
 58. Elementi procesa liderstva
 59. Vođa i njegova obeležja
 60. Timovi i timski rad
 61. Timske uloge
 62. Principi timskog rada
 63. Izgradnja timova i upravljanje konfliktima
 64. Predmet i vrste kontrole
 65. Principi kontrole
 66. Proces, metode i tehnike kontrole
 67. Novi trendovi u ekonomiji i preduzetništvu
 68. Kvalitet menadžmenta
 69. Ekološki menadžment
 70. Menadžment u uslovima krize

Kandidati koji su položili kolokvijum(e), na usmenom ispitu odgovaraju gradivo po ovim ispitnim pitanjima, koje nije bilo obuhvaćeno kolokvijumima. Ostali kandidati polažu gradivo prema naznačenom udžbeniku i pitanjima.

Studenti moraju u index-u da imaju popunjene bodove za sve predispitne obaveze koje su stekli tokom školske godine, kako bi se mogle bodovati pri formiranju konačne ocene na usmenom delu ispita.