Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

OSNOVI RAČUNARSTVA

mr Miloš Nicić

 1. Razvoj računara
 2. Personalni računari - osnovna podrška savremene poslovne informatike
 3. Razvoj personalnih računara
 4. Tehničke karakteristike personalnih računara
 5. Aplikativni softver
 6. Baze podataka
 7. Razvoj Interneta
 8. Povezivanje sa Internetom
 9. Servisi Interneta
  • Osnovni servisi
  • Javni servisi
  • Servisi za pretraživanje
  • Sigurnosni servisi
  • Sistemski servisi
  • Organizacija mreže
 10. World-Wide Web
 11. Razvoj World-Wide Web-a
 12. Koncept hipermedija
   
 13. Računar i računarski sistem
 14. Matična ploča
 15. Procesor
 16. Unutrašnja memorija
 17. Periferijski uređaji
 18. Ulazni uređaji
  • Uređaji za unos alfanumeričkih podataka
  • Uređaji za unos pozicionih podataka
  • Uređaji za unos grafičkih / video podataka
  • Ulazni uređaji za posebne namene
 19. Izlazni uređaji
  • Grafički podsistem
  • Uređaji za izlaz na papiru
 20. Ulazno - izlazni uređaji
  • Zvučni podsistem
  • Uređaji za povezivanje
 21. Spoljna memorija
 22. Spoljna memorija sa nepromenljivim medijem
 23. Spoljna memorija sa promenljivim medijima
 24. Brojni sistemi
 25. Vrednost broja u dekadnom sistemu
 26. Prevođenje broja iz dekadnog u drugi sistem brojeva
 27. Veza binarnog, oktalnog i heksadecimalnog sistema
 28. Prevođenje brojeva pomoću Windows kalkulatora
 29. Predstavljanje podataka na računaru
 30. Predstavljanje brojeva
 31. Predstavljanje teksta
 32. Predstavljanje grafike
 33. Predstavljanje zvuka
 34. Operativni sistem
 35. Pojam i struktura operativnog sistema
 36. Jezgro operativnog sistema
 37. Sistemske biblioteke
 38. Korisnički interfejs
 39. Mrežni rad i serverski programi
 40. Pomoćni programi
 41. Tipovi operativnih sistema
 42. Moderni operativni sistemi
 43. Programiranje i programski jezici
 44. Algoritam
 45. Razvoj softvera
 46. Programski jezici

Obavezna literatura: Dr R. Stankić, M. Stankić, Osnovi računarstva, Visoka turistička škola, Beograd 2008.

Dodatna literatura: Tekstovi na web sajtu Visoke turističke škole