Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

ELEKTRONSKI MARKETING

Mr Miloš Nicić

 1. Pojam e-marketinga
 2. Internet
  • E-marketing u odnosu na Web
  • Uticaj Interneta na poslovno okruženje
 3. Razvoj e-poslovanja
  • Uticaj nove tehnologije na poslovanje
 4. Prenos podataka putem Interneta
  • Slojni model TCP/IP mreže
  • Adresiranje na Internetu
  • Internet protokoli aplikacionog sloja
 5. Prezentacione tehnologije
  • Statične Internet stranice
  • Dinamične stranice - tehnologije na strani servera
  • Dinamične stranice - tehnologije na strani klijenta
 6. Internet kao novo marketinško okruženje
 7. Karakteristike Interneta u odnosu na druge medije
  • Dostupnost informacija
  • Rasprostranjenost medija
  • Dinamičnost medija i ažurnost informacija
  • Obim reklamne poruke
  • Cena komuniciranja
  • Interaktivnost
  • Nametanje propagandne poruke
  • Multimedijalnost
  • Imidž
 8. Okruženje i strategija
 9. Modeli elektronskog poslovanja
  • Nivo aktivnosti
  • Nivo poslovnog procesa
  • Nivo preduzeća
  • Dot-Com nivo
 10. Merenje performansi
 11. Razvoj e-marketing plana
  • Analiza situacije
  • Strategijsko planiranje
  • E-marketing ciljevi
  • Strategije za ciljna tržišta
  • Plan realizacije
  • Budžetiranje
  • Akcija i kontrola
 12. Sadržaj e-marketing plana
 13. Marketinško istraživanje
  • Plan istraživanja
  • Prikupljanje podataka
  • Organizacija, analiza i priprema podataka
 14. Ciljevi i politika Internet prezentacije
 15. Planiranje razvoja prezentacije
 16. Relevantne analize
 17. Izbor metoda razvoja prezentacije
 18. Tempo razvoja prezentacije
 19. Informativnost
 20. Atraktivnost
  • Stil i trend
  • Boja
  • Grafika
 21. Funkcionalnost
 22. Osnovni sadržaji
  • Deskriptivni članci
  • Informacije
 23. Dodatne usluge i interaktivnost
 24. Automatizacija bankarskog poslovanja
 25. Elektronski novac i elektronsko bankarstvo
 26. Kućno bankarstvo
 27. On-line bankarstvo
 28. Internet bankarstvo
 29. Prednosti Internet bankarstva
  • Radno vreme Internet banaka
  • Prostorna neograničenost Internet bankarstva
  • Brzina obavljanja transakcija
  • Cena obavljanja bankarskih transakcija
 30. Nedostaci Internet bankarstva
  • Nepostojanje banakarske regulative
  • Odbojnost prema inovacijama kao prepreka razvoju Internet bankarstva
 31. Elektronski sistemi plaćanja na Internetu
 32. Učesnici u procesu elektronskog plaćanja
 33. Proces plaćanja
 34. Principi sistema plaćanja
 35. Tipovi elektronskih sistema plaćanja
 36. Sistemi elektronskog novca bazirani na softveru
 37. E-Cash
 38. NetCash
 39. PayMe sistem
 40. Sistemi elektronskog novca koji koriste smart kartice
 41. Mondex
 42. VisaCash
 43. Elektronski sistemi za mikro-plaćanja
 44. Clickshare
 45. Cybercoin
 46. Milicent
 47. Elektronski sistemi plaćanja putem kreditnih/debitnih kartica

Obavezna literatura: R. Stankić, M. Stankić, Informatika u turizmu, Visoka turistička škola, 2008.

Dodatna literatura: Tekstovi objavljeni na sajtu Škole