Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Biografija nastavnika

Nastavnik
Ime i prezime VLASTIMIR VUKOVIĆ
Zvanjeprofesor
Uža naučna oblastEkonomske nauke
Akademska karijera
GodinaInstitucijaOblast
Izbor u zvanje2006.Viša turistička školaEkonomske nauke
Doktorat1989.Pravni fakultet, BeogradEkonomske nauke
Magistratura1981.Ekonomski fakultet, BeogradEkonomske nauke
Diploma1976.Ekonomski fakultet, BeogradEkonomske nauke
Na Ekonomski fakultet u Beogradu upisan 1972. godine, diplomirao 1976. godine sa prosekom 8,26.
Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini
Naziv predmetaVrsta studija
1.Osnovi ekonomije
Reprezentativne reference
1.Sektorska struktura akumulacije i investicija u Jugoslaviji 70-tih godina -magistarski rad, Ekonomski fakultet, Beograd, 1981. g.
2.Akumulativnost jugoslovenske privrede - doktorska disertacija, Pravni fakultet, Beograd, 1988.
3.Kurentnost zaliha i stabilizacija, Ekonomska politika, br.1716/1985.
4.Prilog istraživanju štednje stanovništva, Finansije, br.3-4/1985.
5.Razvoj sistema akumulacije u Jugoslaviji, Jugoslovensko bankarstvo,br.6/1989.
6.Investiciono bankarstvo u Srbiji-regulativa, rezultati i perspektive, Računovodstvo, januar-februar 2006.
7.Endogeni investitorski potencijal, Ekonomski anali, tematski broj, april 2006.
8.Obeležja aktuelne kreditne ekspanzije, Ekonomski vidici, Zbornik, maj 2006.
9.Spoljna likvidnost i solventnost Srbije, Međunarodni problemi, br. 3/2006.
10.Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije, deo Politika razvoja finansijskog sistema do 2021. Republički zavod za razvoj, beograd, 2006. (koautor)
Ostalo
član Društva ekonomista Beograda