Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Jedinstvena rang lista Afirmativne mere upisa
01. jul 2020.

JEDINSTVENA RANG LISTA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
za upis u školsku 2020/21 godinu.

RBRŠIFRAPOENI
ŠKOLASTRANI
JEZIK
STRUČNI
PREDMET
UKUPNO
1. 116-VII-2 26.40 30.00 30.00 86.40

Odlukom Vlade Republike Srbije za ovu afirmativnu meru odobreno je 1 (jedno) budžetsko mesto. Kandidati koji ne ostvare pravo upisa na osnovu ove rang liste mogu ostvariti pravo upisa na osnovu osnovne rang liste ukoliko se rangiraju u okviru odobrene kvote.

JEDINSTVENA RANG LISTA ZA STUDENTE SA INVALIDITETOM
za upis u školsku 2020/21 godinu.

RBRŠIFRAPOENI
ŠKOLASTRANI
JEZIK
STRUČNI
PREDMET
UKUPNO
1. 14-XI-3 40.00 12.00 22.00 74.00

Odlukom Vlade Republike Srbije za ovu afirmativnu meru odobreno je 1 (jedno) budžetsko mesto. Kandidati koji ne ostvare pravo upisa na osnovu ove rang liste mogu ostvariti pravo upisa na osnovu osnovne rang liste ukoliko se rangiraju u okviru odobrene kvote.