Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd


UPRAVLJANJE PROIZVODOM I PROMOCIJOM U TURIZMU

dr Dario Šimičević

 1. Upravljanje procesom komunikacija u marketingu usluga - izbor ciljnih tržišta i definisanje ciljeva komunikacije
 2. Upravljanje procesom komunikacija u marketingu usluga – utvrđivanje budžeta i formulisanje strategije pozicioniranja
 3. Upravljanje procesom komunikacija u marketingu usluga – definisanje poruke i medijske strategije
 4. Upravljanje procesom komunikacija u marketingu usluga – nadgledanje, procena i kontrola komunikacione strategije
 5. Problemi pogrešno usmerene komunikacije
 6. Upravljanje očekivanjima i percepcijom korisnika
 7. Uticaj komunikacione kampanje na zaposlene
 8. Konflikti između prodajne i operativne uloge
 9. Smernice za razvoj komunikacione strategije u marketingu usluga – razvoj komunikacione mreže za usmenu propagandu
 10. Smernice za razvoj komunikacione strategije u marketingu usluga – obećati ono što je moguće i učiniti neopipljivo opipljivim
 11. Smernice za razvoj komunikacione strategije u marketingu usluga – prikazati poslovni odnos između korisnika i pružaoca usluga
 12. Smernice za razvoj komunikacione strategije u marketingu usluga – smanjiti bojazan potrošača u vezi sa varijabilnim performansama
 13. Smernice za razvoj komunikacione strategije u marketingu usluga – odrediti i usmeriti se na relevantne dimenzije kvaliteta usluga
 14. Smernice za razvoj komunikacione strategije u marketingu usluga – diferenciranje usluga putem procesa pružanja usluga
 15. Smernice za razvoj komunikacione strategije u marketingu usluga – učiniti uslugu lakšom za razumevanje
 16. Značaj zaposlenih u uslužnom sektoru
 17. Faktori stresa i pritisci kojima je izloženo uslužno osoblje
 18. Faktori stresa i pritisci kojima je izloženo uslužno osoblje - strategije otpora i implikacije za korisnike usluga
 19. Uticaj marketinga na nivo stresa i pritiske kojima su izloženi pružaoci usluga
 20. Stvaranje uslužne klime
 21. Kontrola, nagrađivanje i procena pružalaca uluga
 22. Menadžment odnosa sa kupcima
 23. Karakteristike korisnika usluga i operativna efikasnost
 24. Karakteristike korisnika usluga i informaciona tehnologija
 25. Definisanje iskusnih i neiskusnih korisnika prema principu scenarija
 26. Upravljanje scenarijima učešća korisnika u uslužnom procesu
 27. Upravljanje percepcijom korisnika usluge
 28. Neodvojivost korisnika i uloga marketinške i operativne funkcije